Van de wegcode naar de code van de openbare weg ... : ins en outs !

Enkele weken geleden kondigde de federale minister van Mobiliteit het akkoord aan tussen alle betrokken partijen over de de nieuwe Code van de openbare weg. Deze werd op maandag 3 juni door de koning ondertekend en zal op 1 september 2026 in werking treden.

Een nieuwe Code van de openbare weg, waarom?

Een grondige herziening van de Wegcode, waarvan de eerste versie dateert uit 1975, was noodzakelijk om soms onvolledige of verouderde regels bij te werken en om de regelgeving op een meer coherente manier te herstructureren.

Bovendien zien we de laatste jaren meer en meer nieuwe vervoerswijzen op onze wegen verschijnen: de opkomst van de elektrische fiets en step, de ontwikkeling van gedeelde voertuigen (carpoolen, autodelen…). Al deze ontwikkelingen vereisten een herziening van de huidige Wegcode.

De nieuwe Code van de openbare weg houdt rekening met onze nieuwe mobiliteitsgewoonten en wil iedereen een eerlijkere plaats op de openbare weg geven, met de bedoeling de veiligheid van elke weggebruiker te maximaliseren.

Dit ambitieuze project is het gevolg van een proces van bijna 20 jaar dat in 2005 begon.

Aangezien de bevoegdheden op mobiliteitsvlak verdeeld zijn, wordt de Code van de openbare weg aangevuld met drie regionale codes die die de geregionaliseerde bepalingen bevatten. Deze codes zullen later worden gepubliceerd om een gelijktijdige inwerkingtreding op 1 september 2026 te verzekeren.

Een beter leesbare en coherente code van de openbare weg

Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat elke weggebruiker, ongeacht zijn leeftijd of opleidingsniveau, begrijpt wat er van hem verwacht wordt en onduidelijkheden vermijden. Het uitgangspunt van de nieuwe Code van de openbare weg is om informatie te plaatsen waar men die verwacht te vinden.

Een aantal bepalingen zijn bijvoorbeeld geordend volgens gebruikerscategorieën, voornamelijk met betrekking tot hun plaats op de openbare weg. Afhankelijk van hun vervoerswijze kunnen weggebruikers dus gemakkelijker de regels terugvinden die van toepassing zijn op de delen van de openbare weg die zij gebruiken.

Veel regels die voorheen verspreid waren , zijn gehergroepeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de regels die van toepassing zijn op groepen, of het nu gaat om groepen voetgangers, fietsers, bromfietsers, motorrijders of ruiters.

Het hoofdstuk over verkeersborden is volledig herzien om de borden te moderniseren, nieuwe toe te voegen en hun betekenis duidelijker te maken. Er zijn nieuwe symbolen gebruikt om het gebruik van tekst en de daaruit voortvloeiende begripsproblemen te vermijden.

Alle weggebruikers een eerlijke plaats op de openbare weg geven, actieve mobiliteit bevorderen en de verkeersveiligheid verbeteren

Het is essentieel om opnieuw na te denken over de manier waarop de openbare weg wordt gedeeld om zo de plaats die aan elke weggebruiker wordt gegeven opnieuw in evenwicht te brengen. In overeenstemming met de klimaatdoelstellingen is het meer dan noodzakelijk een kader te creëren waarin actieve en duurzame mobiliteit zich in alle veiligheid kunnen ontwikkelen.

Met essentiële maatregelen op vlak van verkeersveiligheid, zal de Code van de openbare weg een extra instrument zijn om de doelstelling van het terugdringen van het aantal zwaargewonden en verkeersdoden op onze wegen te bereiken. De nieuwe code zal de veiligheid van iedereen verbeteren, vooral die van de zwakke weggebruikers.

Ter herinnering: de Code van de openbare weg die op 3 juni 2024 werd ondertekend, zal pas 1 september 2026 in werking treden. Deze termijn van ongeveer twee jaar is bedoeld om voldoende tijd te voorzien voor de nodige aanpassingen, met name op het gebied van regelgeving, IT en onderwijs, die voortvloeien uit de herziening van het koninklijk besluit van 1975.

Meer weten?

vindt u een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen in de Code van de openbare weg die een impact hebben op de weggebruikers.

Verkeersborden

Het Koninklijk besluit betreffende de Code van de openbare weg bevat veel nieuwe verkeersborden. Op deze pagina leggen we uit wat er verandert.

De verkeersborden opgenomen in Code van de openbare weg zijn grotendeels gebaseerd op het onlangs bijgewerkte Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens (Vienna Convention on Road Signs and Signals). Deze herwerkte versie is evenwel nog niet gepubliceerd.

De belangrijkste verschillen met de huidige verkeersborden zijn:

 • Gemoderniseerde en eenvoudigere symbolen;
 • Toevoeging van een witte contrastrand rond de gevaarsborden en verbodsborden en tussen blauw en rood op andere borden;
 • Geen blauwe onderborden meer, enkel witte onderborden met zwart opschrift.

Het gebruikte lettertype op de verkeersborden blijft SNV.

Tijdlijn

Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste data in de overgang van het huidige Verkeersreglement naar de nieuwe Code van de openbare weg.

 • 03/06/2024: Koning Filip en federaal minister van mobiliteit Gilkinet tekenen de nieuwe Code van de openbare weg
 • Juni 2024: De betrokken instanties en organisaties worden geïnformeerd over de nieuwe Code van de openbare weg
 • Zomer 2024: Publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • Najaar 2024 tot najaar 2025: De betrokken instanties en organisaties nemen de nodige maatregelen om zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Code van de openbare weg
 • 01/09/2026: De nieuwe Code van de openbare weg treedt in werking
 • 01/01/2027: De verkeersborden F17, F18 en de wegmarkeringen bedoeld in artikel 72.5 en 72.6 en die overeenstemmen met het koninklijk besluit van 1 december 1975 verliezen hun betekenis
 • 01/01/2035: De verkeersborden F111 en F113 met een zonale geldigheid of met de vermelding "Fietsstraat" die overeenstemmen met het koninklijk besluit van 1 december 1975 verliezen hun betekenis
 • 01/01/2045: De overige verkeerstekens bedoeld in het koninklijk besluit van 1 december 1975 verliezen hun betekenis


Mots clés