Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD ou CS3D): Raad geeft groen licht !

De Raad heeft op 24 mei 2024 de richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid aangenomen. Dit is de laatste stap in de besluitvormings­procedure.

Deze aangenomen tekst bevat verplichtingen voor grote ondernemingen met betrekking tot de negatieve effecten van hun activiteiten op de mensenrechten en de milieubescherming. Ook de aansprakelijkheid rond deze verplichtingen komt erin aan bod. De regels hebben niet alleen betrekking op de activiteiten van de bedrijven zelf, maar ook op die van dochterondernemingen en zakenpartners.

Pierre-Yves Dermagne, Belgisch vicepremier en minister van Economie en Werk

Grote bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij de transitie naar een groenere economie en meer sociale rechtvaardigheid. De richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid zal ons de mogelijkheid bieden sancties op te leggen aan spelers die hun verplichtingen niet nakomen. Het is een concrete en belangrijke stap naar het creëren van een betere plek voor iedereen.

Toepassingsgebied, activiteiten en burgerlijke aansprakelijkheid

De richtlijn heeft gevolgen voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers en met een omzet van meer dan € 450 miljoen, en waarvan de activiteiten variëren van de stroomopwaartse productie van goederen of verlening van diensten tot de stroomafwaartse distributie, het vervoer of de opslag van producten. Deze bedrijven zullen een risicogebaseerd systeem moeten opzetten en toepassen om de in de richtlijn genoemde schade aan de mensenrechten of het milieu te monitoren, te voorkomen of te herstellen.

De richtlijn verplicht bedrijven ervoor te zorgen dat de mensenrechten- en milieuverplichtingen in hun hele activiteitenketen worden nageleefd. Indien een schending wordt geconstateerd, moeten bedrijven maatregelen nemen om de negatieve effecten van hun eigen activiteiten, die van hun dochter­ondernemingen en die van hun zakenpartners te voorkomen, te verlichten, te beëindigen of tot een minimum te beperken. Bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die ze veroorzaken en moeten deze schade dan volledig vergoeden.

De bedrijven die onder de richtlijn vallen, moeten ook een klimaattransitieplan uitwerken en uitvoeren dat in lijn is met de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.

Volgende stappen

Nu de Raad het standpunt van het Parlement heeft goedgekeurd, is de richtlijn aangenomen.

Na ondertekening door de voorzitter van het Parlement en de voorzitter van de Raad wordt hij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn treedt 20 dagen daarna in werking.

De lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de verordeningen en administratieve procedures uit te voeren om aan deze wettekst te voldoen.

De richtlijn zal van toepassing zijn afhankelijk van de omvang van de bedrijven, volgens dit tijdschema:

  • 3 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn voor ondernemingen met meer dan 5000 werknemers en een omzet van € 1500 miljoen
  • 4 jaar na de inwerkingtreding voor bedrijven met meer dan 3000 werknemers en een omzet van € 900 miljoen
  • 5 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers en een omzet van € 450 miljoen

Achtergrond

De Commissie diende op 23 februari 2022 haar voorstel in voor een verordening van de Raad inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. De Raad keurde op 1 december 2022 een algemene oriëntatie (onderhandelings­standpunt) goed. De Raad en het Parlement bereikten een voorlopig akkoord op 14 december 2023.

Meer weten - verwante documenten


Mots clés

Articles recommandés

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag

Invoering van de verplichte B2B e-facturatie : Advies van de Hoge Raad zelfstandigen en KMO trekt aan de alarmbel !

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid