Federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) : focus op de resultaten van de publieksbevraging

De resultaten van de publieksbevraging over het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP), die dit voorjaar plaatsvond, zijn gepubliceerd. De bevraging gaf burgers een maand lang de kans om hun mening te geven over het huidige en toekomstige energie- en klimaatbeleid. Meer dan 9 op de 10 respondenten pleiten voor een ambitieus klimaatbeleid en een betere samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten. Twee derde van de deelnemers is ook voorstander van een fiscale hervorming, onder meer door een belastingverschuiving van elektriciteit naar fossiele brandstoffen, en een verdere hervorming van het systeem van bedrijfswagens.

Modaliteiten

Deze publieksbevraging, een initiatief van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, gaat over de federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Zo beantwoordt de federale overheid aan de Europese vereiste om het grote publiek te betrekken bij de actualisering van haar deel van het NEKP. De federale regering heeft recent akte genomen van dit federale plan.

Elke Belg ouder dan 16 jaar kon deelnemen aan de online bevraging. In totaal hebben 1.560 respondenten hun mening gegeven. De antwoorden waren verdeeld in 52% Nederlandstaligen, 46% Franstaligen en 1,6% Duitstaligen. De bevraging was niet representatief voor de Belgische bevolking in haar geheel. Toch bieden de resultaten interessante inzichten voor het huidige en toekomstige energie- en klimaatbeleid.

De meeste vragen in de publieksbevraging hadden betrekking op de federale bijdrage aan het NEKP. Aanvullend werd gevraagd naar de mening van de respondenten over het NEKP als geheel, en naar de voor hen belangrijkste sectoren uit het nationale plan.

Knelpunten

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat de deelnemers zich grote zorgen maken over de klimaatverandering: meer dan 90% geeft aan zich acuut bewust te zijn van de klimaatproblematiek. De meerderheid van de respondenten benadrukt ook dat de overheid krachtig en snel moet handelen om de klimaatcrisis aan te pakken, ongeacht de kosten.

Meer specifiek werden onder meer de volgende aandachtspunten benadrukt:

  • Een meerderheid steunt een ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis door de overheid, met bijzondere aandacht voor de bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen.
  • 90% van de deelnemers is voorstander van een verdere hervorming van het systeem van bedrijfswagens, waarbij de meerderheid een mobiliteitsbudget voor elke werknemer wil. Zelfs onder degenen die momenteel een bedrijfswagen hebben, is de steun voor hervorming groot (70%). Bijna 7 op de 10 respondenten zei toen echter dat hun werkgever deze optie van een mobiliteitsbudget nog niet aanbiedt.
  • Een verlaging van de snelheden op autosnelwegen, die een reële impact zou hebben op de CO₂-uitstoot in België, wordt ook breed gesteund. Meer dan 80% van de respondenten is voor.
  • Wat milieubelastingen betreft, pleiten twee op drie respondenten voor een verschuiving van belastingen op elektriciteit naar fossiele brandstoffen. Hierdoor blijven de gevolgen voor de staatskas beperkt.
  • Bijna alle respondenten zijn tegen het gebruik van fossiele brandstoffen om waterstof te produceren.
  • Twee op de drie respondenten is bereid om af en toe zijn stroomverbruik uit te stellen, maar het merendeel verwacht dan wel prijsvoordelen in ruil te krijgen.
  • 95% van de ondervraagden vindt dat de samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid op het vlak van klimaatbeleid moet worden verbeterd. Twee derde van de respondenten is voorstander van een gedeeltelijke of volledige herfederalisering van het klimaatbeleid om de genomen maatregelen doeltreffender te maken.
  • 85% van de respondenten steunt een verhoogde Belgische klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. Met dit resultaat lijkt een grote meerderheid van de deelnemers de historische verantwoordelijkheid van België te erkennen voor de uitstoot van broeikasgassen, en het belang in te zien van internationale solidariteit in het licht van de klimaatverandering.

Update

De bijdragen die tijdens deze bevraging werden verzameld, zouden gebruikt moeten worden voor de update van het NEKP, die tegen eind juni 2024 bij de Europese Commissie zou moeten worden ingediend.

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Klimaat en de minister van Energie akte genomen van de laatste versie van het Federaal Energie- en Klimaatplan, als federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat van toepassing is tot 2030.

Meer informatie ?

Mots clés

Articles recommandés

Flexi-jobs in de pratijk op sociaal gebied ...

Gemiddelde jaar inflatie : 3.2% in 2024. Sociale uitkeringen en wedden van het overheidspersoneel opnieuw aangepast met 2% in maart en april 2025.

Tijd voor een ambitieuzer beleid voor duurzame ontwikkeling