Natuurherstelwet: EP-leden stellen standpunt vast

Na een debat op dinsdag heeft het Parlement zijn standpunt over de EU-natuurherstelwet bepaald met 336 stemmen voor en 300 tegen, bij 13 onthoudingen.

Een tekst die door de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, wordt omschreven als cruciaal en van vitaal belang, met als doel doelstellingen voor natuurherstel op te leggen in de hele Europese Unie.

Het Parlement is nu klaar om onderhandelingen met de Raad te starten over de definitieve vorm van de wetgeving.


Knelpunten

> Herstel van ecosystemen is van cruciaal belang voor de bestrijding van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies
> Vermindering risico's voedselzekerheid
> Ontwerpwet legt geen nieuwe beschermde gebieden in de EU op
> Doelstellingen uitgesteld als er uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen zijn

> De EU moet tegen 2030 herstelmaatregelen hebben genomen voor ten minste 20% van haar land- en zeegebieden, volgens EP-leden


Na de stemming verklaarde rapporteur César Luena (SD, ES): De EU-natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal en volgt de wetenschappelijke consensus en aanbevelingen om de ecosystemen van Europa te herstellen. Boeren en vissers zullen hiervan profiteren en het zorgt voor een bewoonbare aarde voor toekomstige generaties. Ons standpunt van vandaag geeft een duidelijk signaal af. Nu moeten we het goede werk voortzetten, ons terrein verdedigen tijdens de onderhandelingen met de lidstaten en vóór het einde van het mandaat van dit Parlement een akkoord bereiken om de eerste regels in de geschiedenis van de EU over natuurherstel aan te nemen.”

Achtergrond

Meer dan 80% van de EU’s natuurgebieden is in slechte staat. De Commissie heeft op 22 juni 2022 een verordening inzake natuurherstel voorgesteld om bij te dragen aan het langetermijnherstel van beschadigde natuur in de land- en zeegebieden van de EU en om de EU doelstellingen voor klimaat en biodiversiteit van te verwezenlijken. Volgens de Commissie zou de nieuwe wet aanzienlijke economische voordelen opleveren, aangezien elke geïnvesteerde euro ten minste €8 aan uitkeringen zou opleveren.

Deze wetgeving beantwoordt aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot de bescherming en het herstel van de biodiversiteit, het landschap en de oceanen, zoals geformuleerd in de voorstellen 2, leden 1, 3, 2, 4 en 5, van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.


​Natuurhersteldoelstellingen voor 2030

Het Parlement benadrukt dat de nieuwe wet moet helpen om de internationale verbintenissen van de EU na te komen, met name het mondiale biodiversiteitskader van de VN Kunming-Montreal. De EP-leden steunen het voorstel van de Commissie om tegen 2030 herstelmaatregelen in te voeren die betrekking hebben op ten minste 20% van alle land- en zeegebieden in de EU.

Het Parlement stelt dat de wet alleen van toepassing is wanneer de Commissie gegevens heeft verstrekt over de voorwaarden die nodig zijn om de voedselzekerheid op lange termijn te waarborgen en wanneer EU-landen het gebied hebben bepaald dat moet worden hersteld om de hersteldoelstellingen voor elk type natuurgbied te bereiken. Het Parlement stelt ook de mogelijkheid om de doelstellingen uit te stellen op grond van uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen.

Binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening zou de Commissie de eventuele kloof tussen de financiële behoeften voor natuurherstel en de beschikbare EU-financiering moeten beoordelen. Vervolgens zal de Commissie oplossingen moeten onderzoeken om een dergelijke kloof te dichten, met name door middel van een specifiek EU-instrument.

Persconferentie met de rapporteur


Meer informatie


Bron : EP, persbericht, juli 2023

Mots clés

Articles recommandés