Leidende beginselen en gedragscode inzake artificiële intelligentie

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat de G7-leiders vandaag in het kader van het AI-proces van Hiroshima hebben bereikt over internationale leidende beginselen inzake artificiële intelligentie (AI) en een vrijwillige gedragscode voor AI-ontwikkelaars.


Deze beginselen en vrijwillige gedragscode vormen internationaal gezien een aanvulling op de juridisch bindende regels die de medewetgevers van de EU momenteel in het kader van de AI-verordening van de EU aan het afronden zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was een van de ondertekenaars van de verklaring van de G7-leiders die werd afgegeven door het Japanse G7-voorzitterschap 2023.

Internationale gedragscode voor geavanceerde AI-systemen voor het proces van Hiroshima

De internationale gedragscode voor organisaties die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen, heeft tot doel veilige, beveiligde en betrouwbare AI wereldwijd te bevorderen en zal vrijwillige richtsnoeren bieden voor acties door organisaties die de meest geavanceerde AI-systemen ontwikkelen, met inbegrip van de meest geavanceerde basismodellen en generatieve AI-systemen.

Internationale richtsnoeren van het Hiroshima-proces voor geavanceerde KI-systemen

De internationale richtsnoeren voor organisaties die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen, hebben tot doel veilige, beveiligde en betrouwbare AI wereldwijd te bevorderen en zullen richtsnoeren bieden voor organisaties die de meest geavanceerde AI-systemen ontwikkelen en gebruiken, met inbegrip van de meest geavanceerde basismodellen en generatieve AI-systemen.

Garanderen van veiligheid en betrouwbaarheid van de technologie

De elf leidende beginselen die zijn vastgesteld door de leiders van de zeven landen en de EU die samen de G7 vormen, bieden organisaties die geavanceerde AI-systemen (zoals basismodellen en generatieve AI) ontwikkelen, uitrollen en gebruiken, richtsnoeren om de veiligheid en betrouwbaarheid van de technologie te bevorderen. Het gaat om verbintenissen om risico's en misbruik te beperken, kwetsbaarheden in kaart te brengen, verantwoorde informatie-uitwisseling, melding van incidenten en investeringen in cyberbeveiliging te bevorderen, en een etiketteringssysteem op te zetten waarmee gebruikers door AI gegenereerde content kunnen herkennen.

De EU en de andere G7-leden hebben deze beginselen in het kader van het AI-proces van Hiroshima ontwikkeld, op basis van de resultaten van een enquête onder belanghebbenden. De leidende beginselen dienden op hun beurt als basis voor de opstelling van een gedragscode die zal fungeren als gedetailleerde praktische richtlijn voor organisaties die AI ontwikkelen. Daarnaast zal de vrijwillige gedragscode verantwoorde AI-governance wereldwijd bevorderen. Beide documenten worden indien nodig geëvalueerd en geactualiseerd, onder meer in het kader van breed overleg met verschillende belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat ze geschikt blijven voor het beoogde doel en gelijke tred houden met deze snel evoluerende technologie. De G7-leiders hebben organisaties die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen opgeroepen de internationale gedragscode toe te passen. De eerste ondertekenaars worden binnenkort bekendgemaakt.

Achtergrond

Het AI-proces van Hiroshima is tijdens de G7-top van 19 mei 2023 in het leven geroepen om de vaststelling van handvatten voor geavanceerde AI-systemen wereldwijd te bevorderen. Het initiatief maakt deel uit van breder internationaal overleg over AI-handvatten, onder meer bij de OESO, het mondiaal partnerschap voor artificiële intelligentie (GPAI), de Handels- en Technologieraad EU-VS en de digitale partnerschappen van de EU.

De Europese Commissie heeft sinds de eerste aankondiging van haar plannen om een gedragscode te ontwikkelen – tijdens de ministeriële vergadering van de Handels- en Technologieraad op 31 mei 2023 – actief met belangrijke internationale partners in de G7 samengewerkt om de beginselen en gedragscode inzake AI op te stellen. Deze internationale verbintenissen sluiten aan op de juridisch bindende regels waarover momenteel wordt onderhandeld in het kader van de algemenere verordening artificiële intelligentie (AI-verordening van de EU), die in de EU van toepassing zal zijn.

Het voorstel voor de AI-verordening van de EU zal de veiligheid en de grondrechten van mensen en bedrijven waarborgen en tegelijkertijd het draagvlak voor AI, investeringen en innovatie in de hele EU versterken. De AI-verordening zal voorzien in risicogebaseerde, juridisch bindende regels voor AI-systemen die in de Unie op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring van de G7-leiders

Internationale leidende beginselen inzake AI van de G7

Internationale gedragscode inzake AI van de G7

Voorstel voor een Europese AI-verordening

Bron : Europese. Commissie, oktober 2023

Mots clés