Genderloonkloof: EP keurt bindende regels voor loontransparantiemaatregelen goed

EU-bedrijven moeten door de nieuwe wetgeving openheid geven zodat werknemers makkelijker salarissen kunnen vergelijken en genderloonkloven zichtbaar worden.

Knelpunten


> In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 13 % minder dan mannen voor hetzelfde werk
> Einde aan loongeheimhouding: werknemers krijgen het recht op informatie over beloning in hun werkcategorie
> Werkgevers die zich niet aan de regels houden, krijgen afschrikwekkende sancties zoals boetes opgelegd
>Bedrijven met een genderloonkloof groter dan 5 % moeten maatregelen nemen

Achtergrond

Het beginsel van gelijke beloning staat vermeld in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Toch is er nog steeds een genderloonkloof in de EU van rond de 13 %, met significante verschillen tussen de lidstaten. De kloof is de afgelopen tien jaar nauwelijks kleiner geworden.

Samira Rafaela (Renew Europe, NL), van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid, zei: “Voor mij was het prioritair dat loontransparantiemaatregelen voor werknemers zo inclusief en doeltreffend mogelijk zijn. Eindelijk hebben we niet alleen bindende maatregelen om de genderloonkloof aan te pakken, maar ook om alle EU-burgers te erkennen, te beschermen tegen beloningsdiscriminatie en hun positie te versterken. Non-binaire personen hebben namelijk hetzelfde recht op informatie als mannen en vrouwen. Ik ben er trots op dat intersectionele discriminatie met deze richtlijn voor het eerst in Europese wetgeving wordt vastgelegd en als een verzwarende omstandigheid geldt bij de vaststelling van sancties.”

Kira Marie Peter-Hansen (Groenen/EVA, DK), van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, zei: “Door deze wetgeving is het zonneklaar dat we in de EU geen enkele vorm van beloningsdiscriminatie op grond van geslacht accepteren. In het verleden werd het werk van vrouwen ondergewaardeerd en onderbetaald. Deze richtlijn is een belangrijke stap in de richting van het veiligstellen van gelijke beloning voor gelijkwaardig werk.

Ik ben erg trots dat het Parlement erin is geslaagd het toepassingsgebied uit te breiden, de rol van de sociale partners te versterken en sterke individuele en collectieve rechten te waarborgen

Volgende stappen

De overeenkomst zal formeel moeten worden goedgekeurd door de Raad voordat de tekst als wetgeving wordt vastgesteld en in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt. De nieuwe regels treden twintig dagen na publicatie in werking.

Meer informatie


Bron : Europese Parliament, april 2023

Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten - Juli 2024