Erratum : kilometervergoeding beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig ...

In onze nieuwsbrief van 2 augustus 2022 werd onderstaand artikel gepubliceerd:

Kilometervergoeding woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen

Vanaf 1 juli 2020 wijzigt het bedrag van de kilometervergoeding voor de federale overheidsdiensten. Dit bedrag geldt ook als maximumbedrag dat aanvaard wordt als onkostenvergoeding vrij van RSZ voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig.

De nieuwe maximale kilometervergoeding bedraagt 0,3542 EUR/km vanaf 1 juli 2020, wat lager is dan de maximale kilometervergoeding gedurende de periode 1 juli 2019 - 30 juni 2020 (0,3653 EUR/km). Dit is een gevolg van de verlaging van de brandstofkosten die mee opgenomen zijn in de berekening van de kilometervergoeding.

Bij de opmaak werd verkeerdelijk een oud artikel toegevoegd, daterend van juli 2020.

Onderstaande tekst is correct:

Vanaf 1 juli 2022 wijzigt het bedrag van de kilometervergoeding voor de federale overheidsdiensten.

De nieuwe maximale kilometervergoeding bedraagt 0,4170 EUR/km vanaf 1 juli 2022.

Dit bedrag geldt ook als maximumbedrag dat aanvaard wordt als onkostenvergoeding vrij van RSZ voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om in dit artikel een aantal aanvullende gegevens en documenten toe te voegen:

  • BIJLAGE

Toepassingsperiode

Bedrag per kilometer

van 01.07.2013 tot 30.06.2014

0,3461 euro

van 01.07.2014 tot 30.06.2015

0,3468 euro

van 01.07.2015 tot 30.06.2016

0,3412 euro

van 01.07.2016 tot 30.06.2017

0,3363 euro

van 01.07.2017 tot 30.06.2018

0,3460 euro

van 01.07.2018 tot 30.06.2019

0,3573 euro

van 01.07.2019 tot 30.06.2020

0,3653 euro

van 01.07.2020 tot 30.06.2021

0,3542 euro

Van 01.07.2021 tot 30.06.2022

0,3707 euro

Van 01.07.2022 tot 30.06.2023

0,4170 euro

Wij vestigen ook uw aandacht op een besluit van de Ministerraad van 2 september 2022 - Verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om de kilometervergoeding te verhogen voor federale ambtenaren.

Omwille van de sterke stijging van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor personen die hun eigen wagen hiervoor nodig hebben reeds verhoogd tot 0,4020 euro voor de periode maart – juni 2022 in plaats van te wachten op de jaarlijkse aanpassing op 1 juli 2022.

Een tweede wijziging is de periodiciteit van de aanpassing van het bedrag, die op dit moment jaarlijks op 1 juli gebeurt. Dit verloopt voortaan per kwartaal om sneller in te spelen op fluctuaties van de brandstofprijzen.

Deze maatregel wordt retroactief ingevoerd voor de periode maart 2022 – juni 2022.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de vakbonden voor onderhandeling in Comité B en zal daarna ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Mots clés

Articles recommandés

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt

Preferentiële oorsprong: bijwerking van informatienota Eu-Vietnam

Btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik - tolerantie in 2024 !