Elektronische facturering in Frankrijk: inwerkingtreding uitgesteld tot na 2024


Volgens het bijgevoegde persbericht van de "Franse Finances publiques" is de inwerkingtreding van de hervorming uitgesteld om "de nodige tijd te geven om deze hervorming, die een grote impact zal hebben op de economie, tot een succes te maken".

De datum van het uitstel is nog niet bekend: deze zal worden vastgesteld in het kader van de werkzaamheden voor de goedkeuring van de begrotingswet voor 2024.

Achtergrond

Met de algemene invoering van elektronische facturering en de overdracht van transactiegegevens aan de belastingdienst heeft de regering een ambitieuze hervorming in gang gezet met de volgende doelstellingen:

  • bedrijven concurrerender maken door de administratieve lasten te verlichten en de productiviteit te verhogen door papierloze facturering;
  • de btw-rapportageverplichtingen voor bedrijven vereenvoudigen door btw-aangiften vooraf in te vullen;
  • de fraudebestrijding verbeteren, ten voordele van bonafide marktdeelnemers en eerlijke concurrentie:
  • de real-time kennis van de bedrijfseconomie te verbeteren.

Uiteindelijk zal het wijdverbreide gebruik van elektronische facturering kleine en middelgrote bedrijven €4,5 miljard per jaar besparen. Het is ook een hefboom voor de vereenvoudiging en modernisering van de relaties tussen de belastingautoriteiten en de bedrijven.

Raadpleging

Daarom wordt er sinds 2021 nauw samengewerkt tussen de administratie en alle belanghebbenden. De brede raadpleging die plaatsvond in 2021 en 2022 resulteerde in de maatregel die is opgenomen in artikel 26 van de begrotingswet voor 2022 van 16 augustus 2022. Deze voorziet in het gebruik van dematerialisatieplatforms met privépartners en een openbaar factureringsportaal, dat een minimale basis van diensten tegen een beperkte kostprijs garandeert en waarvan de bouw is toevertrouwd aan het Agence pour l'informatique financière de l'Etat.

Deze samenwerking werd voortgezet met regelmatig overleg met beroepsfederaties, bedrijven en software-uitgevers gedurende de eerste helft van 2023.

Uitstel

In het kader van deze besprekingen werd besloten om de inwerkingtreding van het systeem, die gepland was voor 1 juli 2024, uit te stellen om de nodige tijd te geven om deze hervorming, die een grote impact zal hebben op de economie, tot een goed einde te brengen. De datum van het uitstel zal worden bepaald in het kader van de werkzaamheden voor de goedkeuring van de begrotingswet voor 2024, om ervoor te zorgen dat de 4 miljoen betrokken bedrijven de overstap naar elektronische facturering in de best mogelijke omstandigheden kunnen maken.

Er wordt verder gewerkt om bedrijven zoveel mogelijk garanties te bieden voor een volledig geslaagde overgang naar elektronische facturatie, in lijn met hun verwachtingen.

De registratiedienst voor partnerplatformen voor e-facturering, die op 2 mei 2023 door het Directoraat-generaal Overheidsfinanciën werd geopend, onderzoekt nu al de eerste ontvangen aanvragen. Als bewijs van het engagement van de regering ten dienste van de bedrijven zal het ondersteuningssysteem worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de belanghebbenden, in dezelfde geest van dialoog en luisterbereidheid die aan de basis ligt van de implementatie van deze belangrijke hervorming.

Mots clés

Articles recommandés