EC openbare raadpleging DAC (8) : feedack welkom !

Feedback mogelijk van 10 maart 2021 - 02 juni 2021

Goedkeuring door de Commissie gepland voor derde kwartaal 2021 !Overheden lopen door belastingfraude en -ontduiking veel geld mis, dat bijvoorbeeld aan gezondheidszorg en onderwijs had kunnen worden besteed. Ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren dreigen nieuwe betaal- en beleggingsmiddelen de verbeteringen op het gebied van fiscale transparantie weer te niet te doen. Ze verhogen ook de kans op belastingontwijking.


De richtlijn voor administratieve samenwerking (DAC) wordt daarom gewijzigd om ervoor te zorgen dat de EU-regels de ontwikkelingen op economisch en ander gebied, zoals cryptoactiva en elektronisch geld, bijbenen.


! De achtste keer sinds de originele versie : de RICHTLIJN 2011/16/EU VAN DE RAAD van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG! DAC 7 is niet vermeld in dit tabel.


In het kader van de routekaart wordt een eerste feedback georganiseerd tussen 23 November 2020 - 21 December 2020 (Feedback bekijken).Doelgroep van de openbare raadpleging


Zowel particuliere als publieke stakeholders hebben belang bij nieuwe regels inzake rapportage en inlichtingenuitwisseling voor belastingdoeleinden en nieuwe regels inzake sancties en handhavingsmaatregelen voor de verschillende rapportageverplichtingen in het kader van de DAC. In de particuliere sector wordt de mening van zeer uiteenlopende partijen gepeild, zoals bedrijven (waaronder midden- en kleinbedrijven), adviesbureaus, branche-, bedrijfs- of beroepsverenigingen en burgers. Ook bijdragen van de academische wereld, onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties zijn welkom.


Publieke autoriteiten van de lidstaten (bijvoorbeeld ministeries van Financiën, belastingautoriteiten en gegevensbeschermingsautoriteiten) wordt ook verzocht hun standpunten kenbaar te maken. Een aantal vragen is in de eerste plaats gericht op stakeholders met bijzondere expertise, maar de vragen staan open voor alle stakeholders.


Waarom wij u raadplegen


De raadpleging heeft tot doel gegevens en feiten te verzamelen om te kunnen evalueren of er behoefte is aan nieuwe regels inzake rapportage en uitwisseling van inlichtingen voor belastingdoeleinden over elektronisch geld en cryptoactiva, en aan nieuwe regels inzake sancties en handhavingsmaatregelen voor de verschillende rapportageverplichtingen in het kader van de DAC, en om de eventuele werkingssfeer van dergelijke bepalingen te kunnen evalueren.


Daarom moet de raadpleging de mening van de betrokken stakeholders peilen over het gebruik van elektronisch geld en cryptoactiva, en nagaan welke informatie beschikbaar is en welke rapportagemechanismen gebruikt kunnen worden. Zij moet ook de meningen peilen over passende sancties en handhavingsmaatregelen en over de onderlinge afstemming daarvan tussen de lidstaten.


Op basis van de informatie die via de raadpleging wordt verzameld, moeten met name rapportagevereisten kunnen worden omschreven die een eerlijke belastingheffing garanderen zonder te hoge administratieve lasten en met gelijke voorwaarden en regels in de 27 EU-lidstaten. Wat de sancties en handhavingsmaatregelen betreft, moet op basis van de informatie die via de raadpleging wordt verzameld, een strakker omlijnde en gemeenschappelijke definitie van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties en handhavingsmaatregelen kunnen worden opgesteld om belastingontwijking en mogelijke verstoringen van de interne markt te voorkomen.


Vragenlijst beantwoorden


U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Kunt u de onlinevragenlijst niet invullen, dan kunt u ons mailen op volgende email adres. : TAXUD-D2-ACDT@ec.europa.eu


Vragenlijsten zijn soms in enkele en soms in alle officiële EU-talen beschikbaar. U mag echter altijd in elke officiële EU-taal reageren.

Omwille van de transparantie vragen we organisaties en bedrijven die aan een openbare raadpleging willen deelnemen, om zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU.


>>> Naar de raadpleging


De Europese Unie verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. Bij openbare raadplegingen houden wij ons aan Verordening (EU) 2018/1725betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen.

Meer over de bescherming van uw persoonsgegevens


Dokumenten

Bron : Europese Commissie


Mots clés

Articles recommandés

Elektronisch factureren: de laatste T2 2024 fiscale compliance-updates

Duitse wet op B2B elektronische facturering goedgekeurd!

Promotie van succesvolle ondernemerschap ...