De Brusselse werkloosheidscijfers

Eind mei telde Brussel 89.289 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van +3.177 personen tegenover vorig jaar (+3,7%).

Belangrijke verduidelijking rond de stijging van het aantal ingeschreven werkzoekenden bij Actiris: Actiris stelt een stijging vast van het aantal ingeschreven werkzoekenden die een leefloon of het equivalent ervan ontvangen. Deze stijging is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving: de werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit geen invloed heeft op het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, dat aantal is namelijk gedaald met -1,2% tegenover vorig jaar. Als de werkzoekenden die gebruik maken van het OCMW buiten beschouwing worden gelaten, zou Actiris een stabilisatie van het aantal werkzoekenden van +0,1% hebben vastgesteld (in plaats van een stijging van +3,7%).

De werkloosheidsgraad bedraagt 14,7%, een stijging van +0,5% tegenover mei 2023. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. De beroepsbevolking is de bevolking in de werkende leeftijd die werkt of werk zoekt. De inactieven, die niet worden meegenomen in de berekening van de werkloosheidsgraad, zijn mensen van 15 jaar of ouder die noch werken noch werkzoekenden zijn (onder andere studenten en gepensioneerden).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand mei 7.804 personen (6.018 herinschrijvingen en 1.786 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 7.560 personen. Dit komt neer op een stijging van het aantal werkzoekenden met 244 personen (+0,3%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 89.289 werkzoekenden zijn 48% vrouw en 52% man.

Kenmerken van de Brusselse werkzoekendenEvolutie op jaarbasis: Actiris noteert een daling van -1,2% (-604 personen) van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en een stijging van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (+427 personen, +7,6%). Het aantal andere niet-werkende werkzoekenden stijgt met +11,3% (+3.354 personen).

Van de 89.289 werkzoekenden zijn er 17.309 personen (19,4%) ingeschreven bij het OCMW, een stijging van +21,6% ten opzichte van een jaar geleden.Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar op zoek was naar werk stijgt met +2,9% (+970 personen). Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar stijgt met +19,7% (+2.355 personen). Het aandeel langdurig werkzoekenden (+2 jaar) daalt met -0,4% (-148 personen).
Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar stijgt met +10,7% (+924 personen). De leeftijdsgroep 25-49 stijgt ook met +4,4% (+2.410 personen). De categorie 50+ daalt met -0,7% (-157 personen).


Evolutie op jaarbasis: wat opleidingsniveau betreft, stijgen alle categorieën: +2,1% (+1.115 personen) voor de laaggeschoolde werkzoekenden, +5,2% (+917 personen) voor de middengeschoolde werkzoekenden en +7,9% (+1.145 personen) voor de categorie hooggeschoolde werkzoekenden.

Meer cijfers

Op zoek naar gedetailleerde cijfers over werkzoekenden en vacatures in het Brussels Gewest? Die kan u raadplegen op viewstat.actiris.brussels.
​​
​U vindt hier elke 15e van de maand een gedetailleerd rapport over de werkgelegenheid in Brussel.
​​
​Meer weten over de verschillende categorieën werkzoekenden? Ontdek het hier.Mots clés

Articles recommandés

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag

Eerste verzendingen onroerende voorheffing 2024!

De gemeentebelasting op laadpalen is in strijd met de regionale regelgeving en de economische ontwikkeling van Brussel.