Update btw: kennisgeving werkelijk gebruik; foutmelding bij stap 1 en uitstel voor stap 2

Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsbrief inzake de nieuwe procedure voor de toepassing het werkelijk gebruik. Hierin werd o.m. verduidelijkt dat de kennisgeving voor de verderzetting of de toepassing van het werkelijk gebruik in twee stappen dient te gebeuren. In deze newsflash geven we hierover een korte update.

Foutmelding bij stap 1 van de kennisgeving?

Gemengde btw-belastingplichtigen die reeds in het verleden hun recht op btw-aftrek uitoefenen volgens de methode van het werkelijk gebruik dienen uiterlijk op 30 juni 2023 stap 1 van de kennisgeving te vervullen. Het volstaat om via het formulier e604B aan te duiden sinds wanneer het recht op btw-aftrek wordt uitgeoefend ingevolge de methode van het werkelijk gebruik.

Picture1.png

Een heel aantal gemengde btw-belastingplichtigen, die toepassing wensen te maken van deze overgangsregeling, krijgen echter een foutmelding bij het vervullen van deze stap. Dit komt omdat zij niet als een gemengde btw-belastingplichtige geregistreerd staan in de module e604. Dit kan het gevolg zijn van een vergetelheid (van de belastingplichtige of de administratie) bij de start of wijziging van activiteit.

De bevoegde diensten zijn zich bewust van het probleem en werken momenteel aan een oplossing. Indien u een foutmelding heeft gekregen, raden wij aan om uw lokaal controlekantoor hiervan op de hoogte te brengen. Daarbij is het aangewezen om duidelijk te vermelden sinds wanneer u toepassing maakt van de methode van het werkelijk gebruik. Indien u stap 1 van de kennisgeving nog niet heeft gedaan (u heeft hiervoor tijd tot 30 juni 2023), raden wij aan om dit toch zo snel mogelijk te doen gelet op de vele foutmeldingen die we in de praktijk zien.

Uitstel voor stap 2 van de kennisgeving

In een bericht van 19 januari 2023 op de website van de FOD Financiën werd door de btw-administratie een tolerantiebeleid toegestaan voor de mededeling van de gedetailleerde gegevens inzake de uitoefening van het werkelijk gebruik in Intervat (stap 2 van de kennisgeving).

Gemengde btw-belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2023 toepassing maken van het werkelijk gebruik, moeten deze gegevens de eerste keer meedelen bij de periodieke btw-aangifte over:

  • Het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024), of
  • Eén van de eerste drie maanden van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 februari 2024, 20 maart 2024 of 20 april 2024).

Hieronder vallen (i) de gemengde btw-belastingplichtigen die wijzigen van het algemeen verhoudingsgetal naar het werkelijk gebruik en (ii) de btw-belastingplichtigen die in de loop van 2023 hun activiteit aanvangen of wijzigen en ingevolge daarvan gemengd btw-plichtig worden.

Ook voor de gemengde btw-belastingplichtigen die het werkelijk gebruik reeds toepasten op 31 december 2022, moeten deze gegevens pas opgenomen worden in de periodieke btw-aangifte voor:

  • Het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024), of
  • De maand mei (in te dienen ten laatste op 20 juni 2024).

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer deze kennisgeving IT-matig zal worden geïmplementeerd in Intervat. Tevens wachten we nog steeds op nadere verduidelijkingen over de toepassing van deze nieuwe regels via een administratieve circulaire. In afwachting van dit alles dient u m.b.t. stap 2 van de kennisgeving op dit ogenblik nog niets te ondernemen.

U kan uiteraard steeds bij het btw-team van Tiberghien terecht voor verdere vragen over de nieuwe procedure van het werkelijk gebruik.

Bron: Tiberghien


Mots clés

Articles recommandés

Gestructureerde elektronische facturen tussen ondernemingen verplicht vanaf 2026

Circulaire 2024/C/48 over de niet-aftrekbaarheid van huur en huurvoordelen voor een onroerend goed en de vergoedingen en voordelen uit hoofde van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed (Addendum)

België verplicht B2B e-facturatie vanaf 1 januari 2026