Uit het BS van vorige maand …

Het is niet altijd eenvoudig om de omvang en de relevantie van belastingnieuws te begrijpen.
Goed geïnformeerd zijn, klantgericht en flexibel zijn, zijn essentieel om relevant advies en assistentie te kunnen bieden.


Om uw strategie te vervolledigen, raden wij u aan om systematisch in het laatste nummer van de maand van ons E-newsletter DT, alles omtrent belastingnieuws, een samenvattende tabel te vinden met publicaties die de FOD Financiën de afgelopen maand in het Belgisch Staatsblad heeft gepubliceerd.


Dit overzicht dekt in twee stappen het fiscale nieuws dat gedurende de maand november 2019 werd gepubliceerd:

 • eerst de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 • vervolgens de titel van de wet of het koninklijk of ministerieel besluit, met de datum van afkondiging.


25/11


 • 7 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, bl. 108072
 • 11 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, bl. 108095.


21/11


 • 8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing. - Duitse vertaling, bl. 107299.
 • 24 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Duitse vertaling, bl. 107303.
 • 29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten. - Duitse vertaling, bl. 107304.
 • 30 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Duitse vertaling, bl. 107307.


20/11


 • 7 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers, bl. 106945.
 • 11 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, bl. 106950.


13/11


 • 3 NOVEMBER 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn (EU) 2019/475 en richtlijn (EU) 2018/1910, bl. 104872


08/11


 • 3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, bl. 104316.


07/11


 • 3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, bl. 104090.

Mots clés