Uit het BS van vorige maand …

Het is niet altijd eenvoudig om de omvang en de relevantie van belastingnieuws te begrijpen. Goed geïnformeerd zijn, klantgericht en flexibel zijn, zijn essentieel om relevant advies en assistentie te kunnen bieden.


Om uw strategie te vervolledigen, raden wij u aan om systematisch in het laatste nummer van de maand van ons E-newsletter DT, alles omtrent belastingnieuws, een samenvattende tabel te vinden met publicaties die de FOD Financiën de afgelopen maand in het Belgisch Staatsblad heeft gepubliceerd.


Dit overzicht dekt in twee stappen het fiscale nieuws dat gedurende de maand oktober 2019 werd gepubliceerd:

  1. eerst de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;
  2. vervolgens de titel van de wet of het koninklijk of ministerieel besluit, met de datum van afkondiging.
  • 28/10


14 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen, bl. 102708.


  • 25/10


4 OKTOBER 2019. - Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie "Opmetingen en Waarderingen" is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, bl. 101081.

4 OKTOBER 2019. - Besluit tot wijziging van het besluit van 15 juni 2018 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, bl. 101084.


  • 24/10


1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financien met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters, bl. 100772.

1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters, bl. 100773.


  • 21/10


8 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de dienst die belast wordt met de controle op de conformiteit van de overeenkomsten voor een rechtsbijstandsverzekering waarvoor een belastingvermindering is aangevraagd, met de bepalingen van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van rechtsbijstandsverzekering, bl. 99129.


  • 17/10


2 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 95947.


  • 04/10


13 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en zijn hulpkantoren met het oog op het verduidelijken dat de aangiften door het hulpkantoor worden aanvaard, bl. 92129.
Mots clés