Uit het BS van vorige maand …

Het is niet altijd eenvoudig om de omvang en de relevantie van belastingnieuws te begrijpen. Goed geïnformeerd zijn, klantgericht en flexibel zijn, zijn essentieel om relevant advies en assistentie te kunnen bieden.


Een maandelijkse afspraak


Om uw strategie te vervolledigen, raden wij u aan om systematisch in het laatste nummer van de maand van ons E-news DT, alles omtrent belastingnieuws, een samenvattende tabel te vinden met publicaties die de FOD Financiën de afgelopen maand in het Belgisch Staatsblad heeft gepubliceerd.


Twee stappen


Dit overzicht dekt in twee stappen het fiscale nieuws dat gedurende de maand augustus 2019 werd gepubliceerd:

  • eerst de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;
  • vervolgens de titel van de wet of het koninklijk of ministerieel besluit, met de datum van afkondiging.


25/09

5 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek, bl. 88111.

23 JUNI 2019. - Koninklijk Besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten, bl. 88113.

11 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten, bl. 88118.

10 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën wat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox betreft, bl. 88123.

11 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de tweede stap in toepassing van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast, bl. 88125.


17/09

10 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, bl. 86759.


12/09

29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, bl. 85905.


09/09

29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot invoeging van een overgangsbepaling in het koninklijk besluit van 12 november 2017 tot wijziging van het besluit van de Regent van 17 augustus 1948 betreffende het dienstjaar waarop sommige uitgaven inzake inbreuken op de douane- en accijnswetten dienen aangerekend, zomede betreffende het toekennen van beloningen inzake opsporing en vaststelling van die inbreuken, bl. 85022.


05/09

29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen, bl. 84332.


03/09

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de schaal van de verhogingen van het minimum van de belastbare winst voorzien in artikel 342, § 4, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte door een onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners. - Erratum, bl. 83934.


Mots clés