Uit het BS van vorige maand …

Het is niet altijd eenvoudig om de omvang en de relevantie van belastingnieuws te begrijpen. Goed geïnformeerd zijn, klantgericht en flexibel zijn, zijn essentieel om relevant advies en assistentie te kunnen bieden.


Een maandelijkse afspraak


Om uw strategie te vervolledigen, raden wij u aan om systematisch in het laatste nummer van de maand van ons E-news DT, alles omtrent belastingnieuws, een samenvattende tabel te vinden met publicaties die de FOD Financiën de afgelopen maand in het Belgisch Staatsblad heeft gepubliceerd.


Twee stappen

Dit overzicht dekt in twee stappen het fiscale nieuws dat gedurende de maand augustus 2019 werd gepubliceerd:


  • eerst de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;
  • vervolgens de titel van de wet of het koninklijk of ministerieel besluit, met de datum van afkondiging.


29 08


29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit, bl. 81745.


26 08


29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de schaal van de verhogingen van het minimum van de belastbare winst voorzien in artikel 342, § 4, tweede lid, van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992 in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte door een onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners, bl. 81011.


22 08


30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling, bl. 80519.


13 08


18 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, bl. 77743.


06 08


22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid, bl. 76652.


05 08


16 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen, bl. 76338.


22 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, bl. 76341.


22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, bl. 76344.

23 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de elektronische verzending van de in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten bedoelde kennisgevingen en lijsten, bl. 76351.
Mots clés