Uit het BS van vorige maand …

Het is niet altijd eenvoudig om de omvang en de relevantie van belastingnieuws te begrijpen. Goed geïnformeerd zijn, klantgericht en flexibel zijn, zijn essentieel om relevant advies en assistentie te kunnen bieden.


Een maandelijkse afspraak


Om uw strategie te vervolledigen, raden wij u aan om systematisch in het laatste nummer van de maand van ons E-news DT, alles omtrent belastingnieuws, een samenvattende tabel te vinden met publicaties die de FOD Financiën de afgelopen maand in het Belgisch Staatsblad heeft gepubliceerd.


Twee stappen


Dit overzicht dekt in twee stappen het fiscale nieuws dat gedurende de maand juli 2019 werd gepubliceerd:


· eerst de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;

· vervolgens de titel van de wet of het koninklijk of ministerieel besluit, met de datum van afkondiging.


BS 30/07


12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019, bl. 74362.


BS 29/07


16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, bl. 74237.

BS 24/07


10 JULI 2019. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 juni 2016, 2 december 2016, 8 december 2017, 24 januari 2018, 11 juli 2018, 14 september 2018 en 20 maart 2019, bl. 73647.


BS 12/07


28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10, 19, 51 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit, de vrijstellingsregeling van belasting, houdende technische aanpassingen betreffende de communautaire en nationale wetgeving en tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het wetboek, bl. 70370.


28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 70383.


28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, bl. 70385.


28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, bl. 70386.


3 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie, bl. 70387.


BS 09/07


30 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners. - Duitse vertaling van uittreksels, bl. 69201.


BS 08/07


23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 68742.


23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 68746.


BS 05/07

28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën, bl. 68763.


23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 68283.

BS 04/07


13 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, bl. 67952.

24 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de elektronische communicatie bedoeld in artikel 46quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bl. 67956.


Mots clés

Articles recommandés

Aangifte PB aanslagjaar 2024 : nieuwe formulier en wijzigingen te ontdekken

Hier is de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2023: 0,4237€/km

Fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit vastgelegd in het staatsblad !