Sterke daling energieverbruik in 2022

Het totale energieverbruik in België daalde in 2022 sterk ten opzichte van 2021. Hoewel het aandeel van aardolieproducten daalt, blijft het dominant aanwezig. Daartegenover staat dat het aandeel van hernieuwbare energie stijgt. Dat blijkt uit de eerste editie van het Belgian Energy Data Overview van de FOD Economie.

In 2022 bedroeg de totale primaire energieconsumptie 52,1 Mtoe. Dat is een daling van 8,1 % ten opzichte van 2021.

Achtergrond

Primaire energieconsumptie meet de totale energievraag van een land. Het dekt

  • het verbruik van de energie­sector zelf,
  • verliezen tijdens transformatie (bijvoorbeeld van gas naar elektriciteit) en distributie van energie,
  • en het finaal verbruik door eindgebruikers.

Het is inclusief de energie verbruikt voor niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het verbruik van olieproducten voor de productie van plastiek). Het is exclusief de energie gele­verd aan internationale zeeschepen.

Dat is, met uitzondering van het coronajaar 2020, het laagste niveau van de primaire energieconsumptie sinds begin de jaren ’90. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de invasie van Oekraïne door Rusland, en de daarmee gepaard gaande sterke stijging van de energieprijzen, wat geleid heeft tot een verandering in het consumptiepatroon van (voornamelijk) aardgas en aardolieproducten, bij bedrijven en gezinnen.

Studie

Dat is een van de belangrijkste bevindingen van de eerste editie van de Belgian Energy Data Overview van de FOD Economie. Dat rapport geeft een overzicht van de recentst beschikbare gegevens over de energiemarkt in België en wordt door de FOD Economie gepubliceerd. Die data geven een overzicht van de hoeveelheden energie die geproduceerd, verhandeld en verbruikt worden en van hun evolutie in de tijd. Ze maken het ook mogelijk om

  • het energie- en milieubeleid te evalueren,
  • de impact van beleidsmaatregelen te kwantificeren,
  • de evolutie van het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix te volgen
  • en een beter inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en de bevoorradingszekerheid van België.

> Raadpleeg de Belgian Energy Data Overview (Zomer 2023)

> Toegang tot de ruwe gegevens (XLSX, 286.24 KB)

> PowerPoint presentatie (PDF, 1.32 MB)

Olieproducten worden nog steeds het meest verbruikt…

Het aandeel van het verbruik van aardolieproducten in de totale finale energieconsumptie daalt licht maar blijft dominant (47,2 % in 2022). Dat verbruik (6,6 % lager dan in 2021) kan opgesplitst worden naar energetisch verbruik (68,6 %) en niet-energetisch verbruik (31,4 %) in 2022. Binnen het energetisch verbruik van de aardolieproducten kent de transportsector in 2022 een aandeel van 63,3 %.

Ondanks een sterke daling van het verbruik (daling van 18,7 % ten opzichte van 2021), staat aardgas in voor 24,6 % van de finale energieconsumptie in 2022. 91 % van die aardgasconsumptie wordt aangewend voor energetische doeleinden, waarvan 32,4 % in de huishoudelijke sector.

De afhankelijkheid van de weersomstandigheden speelt hierbij een grote rol. In jaren met koudere winters, zoals 2013 en 2021, lag het eindverbruik van brandstoffen voor verwarming hoger. Dat effect is vooral zichtbaar in het aardgasverbruik, dat in 2021 een recordhoogte bereikte. Maar de waargenomen dalingen zijn vooral te wijten aan de inval van Rusland in Oekraïne.

… maar het aandeel van hernieuwbare energie stijgt en overstijgt de Europese doelstelling

Volgens de berekeningsregels die werden opgelegd door de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, bedroeg in 2022 het aandeel van hernieuwbare energie in de finale energieconsumptie 13,40 %. Dat is boven de minimumwaarde van 13 % die in deze richtlijn werd vastgelegd.

België voldeed hiermee aan een van de belangrijkste Europese verplichtingen van de richtlijn hernieuwbare energie met een sterke maatschappelijke impact. Het is een maatstaf voor de energietransitie en voor de verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ten voordele van duurzame energiebronnen.

Energie in cijfers »

Bron : Fod Economie, juli 2023

Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

Vastgoed: Eerste halfjaar 2024 – Dalende verkopen, stabiele prijzen en toestroom van jonge kopers