Standpunt van CAO 149 Telewerken

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.


Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85) of incidenteel telewerk (Wet 5-3-2007) van vóór 1-1-2021.


Deze kader-CAO voorziet met name:
  1. de verplichting om de toepassingsvoorwaarden vast te leggen in een CAO, het arbeidsreglement, een beleidsregeling of individuele overeenkomsten;
  2. de verplichting om de modaliteiten vast te stellen voor de terbeschikkingstelling van de apparatuur en de technische ondersteuning, de dekking van de kosten in verband met het gebruik van de eigen apparatuur en de bijkomende verbindingskosten;
  3. de verplichting om de modaliteiten voor de controle op de te behalen resultaten / beoordelingscriterium, de bereikbaarheid en, indien nodig, de uurroosters (bij gebreke hieraan, de oorspronkelijke uurroosters) vast te stellen;
  4. de handhaving van individuele rechten (onder voorbehoud van de veranderingen die inherent zijn aan telewerk) en collectieve rechten (informatie);
  5. de verplichting om informatie te verstrekken over de bescherming van de gegevens, regels voor het gebruik van IT, het beleid inzake welzijn op het werk en de namen en contactgegevens van de personen die kunnen optreden (leidinggevende, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer of vertrouwenspersoon) en om een analyse uit te voeren van de risico's eigen aan telewerk;
  6. de verplichting om werknemers en de hiërarchische lijn waar nodig te informeren en op te leiden op het gebied van telewerk.
Ter vergelijking met het structureel of incidenteel telewerk , wordt opgemerkt dat de CAO:
  1. niet expliciet de verplichting inhoudt om met de werknemer een schriftelijke overeenkomst af te sluiten op de punten onder (ii) hierboven;
  2. voorziet in de mogelijkheid voor de werkgever om "controle uit te oefenen op de resultaten en/of de uitvoering van het werk" om punctueel "na te gaan" of het werk "daadwerkelijk en correct werd verricht", waarbij echter direct wordt verwezen naar CAO 81 en de GDPR en indirect naar het telecommunicatiegeheim; en
  3. de verplichting voor de werkgever voorziet om maatregelen te treffen om de “sociale contacten tussen collega's” in stand te houden en isolement te vermijden, maar zonder de mogelijkheid om teruggeroepen te worden naar het kantoor.

Deze CAO verstrijkt op 31 december 2021, maar kan eerder vervallen als de bijzondere Covid-maatregelen in de tussentijd worden opgeheven.


Zie ook het dossier van de NAR.

Mots clés

Articles recommandés

Woon-werkverplaatsingen in ons land : de voornaamste trends van de mobiliteit uit de ACERTA-Mobiliteitsbarometer

Tijdelijke werkloosheid: stijgt sinds zomer 2023 in alle regio's!

Gemiddeld Belgisch inkomen stijgt met 3,5% in 2021 tot 20.357 euro