Richtlijn energieprestatie van gebouwen aangenomen om de energierekening te verlagen en de emissies te verminderen

De Commissie is ingenomen met de definitieve goedkeuring van de richtlijn energieprestatie van gebouwen, een nieuwe mijlpaal van de Europese Green Deal.

Ins en outs

Deze wetgeving stelt het kader vast voor de lidstaten om de emissies en het energieverbruik in gebouwen in de hele EU te verminderen, van woningen en werkplekken tot scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. Dit zal de gezondheid en de levenskwaliteit van mensen helpen verbeteren. De herziene richtlijn stelt ambitieuze doelstellingen vast om het totale energieverbruik van gebouwen in de hele EU te verminderen, rekening houdend met de specifieke nationale kenmerken. Het laat aan de lidstaten over welke gebouwen het doelwit zijn en welke maatregelen moeten worden genomen. Het zal de vraag naar schone technologieën in Europa stimuleren en banen, investeringen en groei creëren.

Elke lidstaat zal zijn eigen nationale traject vaststellen om het gemiddelde primaire energieverbruik van voor bewoning bestemde gebouwen tegen 2030 met 16 % en tegen 2035 met 20-22 % te verminderen. Voor niet voor bewoning bestemde gebouwen zullen zij tegen 2030 de 16 % slechtst presterende gebouwen moeten renoveren en de 26 % slechtst presterende gebouwen tegen 2033. De lidstaten zullen de mogelijkheid hebben om bepaalde categorieën residentiële en niet voor bewoning bestemde gebouwen, waaronder historische gebouwen of vakantiewoningen, vrij te stellen van deze verplichtingen. De burgers zullen worden ondersteund bij hun inspanningen om hun huizen te verbeteren. De richtlijn vereist de oprichting van centrale aanspreekpunten voor advies over de renovatie van gebouwen en bepalingen inzake openbare en particuliere financiering zullen renovatie betaalbaarder en uitvoerbaarder maken.

De richtlijn zal de energieonafhankelijkheid van Europa versterken, in overeenstemming met het REPowerEU-plan, door het gebruik van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen. Met de herziene richtlijn wordt emissievrij” de norm voor nieuwe gebouwen. Alle nieuwe residentiële en niet voor bewoning bestemde gebouwen moeten ter plaatse geen emissies van fossiele brandstoffen hebben, vanaf 1 januari 2028 voor overheidsgebouwen en vanaf 1 januari 2030 voor alle andere nieuwe gebouwen, met de mogelijkheid van specifieke vrijstellingen. De versterkte richtlijn bevat nieuwe bepalingen om fossiele brandstoffen uit verwarming in gebouwen geleidelijk uit te faseren en de uitrol van zonne-energiecentrales te stimuleren, rekening houdend met de nationale omstandigheden. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat nieuwe gebouwenklaar zijn voor zonne-energie. Subsidies voor de installatie van op fossiele brandstoffen gestookte op zichzelf staande ketels zijn vanaf 1 januari 2025 niet meer toegestaan. Het zal ook het gebruik van duurzame mobiliteit stimuleren dankzij bepalingen inzake voorbekabeling, oplaadpunten voor elektrische voertuigen en fietsparkeerplaatsen.

Een betere planning van renovaties en technische en financiële steun zal van cruciaal belang zijn om een renovatiegolf in de hele EU in gang te zetten, en dit is voorzien in de herziene richtlijn. Om energiearmoede te bestrijden en de energierekeningen te verlagen, zullen financieringsmaatregelen renovaties moeten stimuleren en begeleiden en met name gericht moeten zijn op kwetsbare afnemers en slechtst presterende gebouwen, waarin een groter deel van de energiearme huishoudens woont.

Volgende stappen

De herziene richtlijn zal in het Publicatieblad van de Unie worden bekendgemaakt en in de komende weken in werking treden. De lidstaten zullen deze vervolgens in hun nationale wetgeving moeten omzetten.

Achtergrond

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40 % van het energieverbruik van de EU, meer dan de helft van het gasverbruik in de EU (voornamelijk door verwarming, koeling en warm water voor huishoudelijk gebruik) en 35 % van de energiegerelateerde broeikasgasemissies. Momenteel is ongeveer 35 % van de gebouwen in de EU ouder dan 50 jaar en is bijna 75 % van het gebouwenbestand energie-inefficiënt. Tegelijkertijd bedraagt het gemiddelde jaarlijkse energierenovatiepercentage slechts ongeveer 1 %.

In 2020 presenteerde de Commissie haar renovatiegolfstrategie om het renovatietempo tegen 2030 ten minste te verdubbelen en ervoor te zorgen dat renovaties leiden tot meer energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie in gebouwen. Het voorstel van de Commissie tot herziening van de EPBD in december 2021 is verder aangevuld met aanvullende elementen over de uitrol van zonne-energie op gebouwen als onderdeel van het REPowerEU-plan in mei 2022. De medewetgevers bereikten in december 2023 een politiek akkoord.

De richtlijn is een belangrijke bouwsteen in de inspanningen van de EU om af te stappen van fossiele brandstoffen en om het tempo van verbeteringen van de energie-efficiëntie te verdubbelen en de capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen, zoals overeengekomen met mondiale partners tijdens de COP28. De goedkeuring van vandaag bouwt voort op de voltooiing en inwerkingtreding van de „Fit for 55” -wetgeving en zal bijdragen tot een vermindering van de broeikasgasemissies met ten minste 55 % tegen 2030.

Voor meer informatie

Vragen en antwoorden — De energieprestatie van gebouwen in de hele Unie verbeteren


Om de groene transitie te kunnen slagen, moeten we ervoor zorgen dat de transformatie het leven van mensen beter verandert. We willen mensen helpen om hun woning energie-efficiënter, comfortabeler en gezonder te maken. Deze herziene richtlijn is een win-winsituatie voor de burgers: verbetering van de energieprestaties van gebouwen zal leiden tot lagere energierekeningen en lagere broeikasgasemissies

Maroš Šefčovič, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses

Het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen is van vitaal belang om onze ambitie van klimaatneutraliteit te verwezenlijken en de energieonafhankelijkheid van Europa te versterken. Renovaties zijn investeringen in een betere toekomst. Ik vertrouw erop dat deze aangescherpte richtlijn de lidstaten in staat zal stellen een renovatiegolf in de hele EU aan te zwengelen, met inachtneming van de diversiteit van het gebouwenbestand in de EU.

Kadri Simson, commissaris voor Energie

In een klimaatneutraal Europa moeten we onze woningen en gebouwen met minimale emissies kunnen verwarmen en koelen. We beschikken over de technologieën om dit te doen, maar we moeten een sterkere businesscase voor renovaties creëren. De nieuwe richtlijn energieprestatie van gebouwen zal extra financiering helpen mobiliseren en waardeketens voor de bouw stimuleren. Samen kunnen we huiseigenaren en bedrijven helpen te renoveren om geld te besparen en zich voor te bereiden op een klimaatneutrale toekomst.

Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action


Mots clés

Articles recommandés