Reactivering van vervallen maaltijdcheques en eco-cheques

Circulaire 2023/C/92 over de reactivering van vervallen maaltijdcheques en eco-cheques

2e addendum bij de circulaire 2021/C/28 van 16.03.2021.

Commentaar op de artikelen 6, 38, 39 en 46 van de wet van 21.12.2022 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 29.12.2022, Numac 2022043130).

personenbelasting ; beroepsinkomsten ; vrijgestelde inkomsten ; sociale en culturele vrijstellingen ; maaltijdcheques ; eco-cheques ; COVID-19-pandemie ; reactivering

FOD Financiën, 22.11.2023
Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting

Inhoudstafel

I. Inleiding

II. Bespreking

III. Wetteksten

IV. Inwerkingtreding

I. INLEIDING

1. De circulaire 2021/C/28 van 16.03.2021 bespreekt de impact van de verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, eco-cheques en sport- en cultuurcheques ten gevolge van de COVID-19-pandemie op de fiscale behandeling van die cheques.

De circulaire 2022/C/68 van 12.07.2022 bespreekt de fiscale gevolgen van de heruitgave van maaltijdcheques en eco-cheques die in 2020 en 2021 zijn vervallen en waarvan de geldigheidsduur niet werd verlengd.

Deze circulaire bespreekt de impact van de reactivering van vervallen elektronische maaltijdcheques en eco-cheques.

De reactivering van elektronische maaltijdcheques en van eco-cheques, ingevolge een aanvraag binnen de drie maanden na hun vervaldatum, is mogelijk met behoud van de fiscale vrijstelling.

II. BESPREKING

2. De werknemer of bedrijfsleider die elektronische maaltijdcheques of eco-cheques verkrijgt, kan binnen de drie maanden na de vervaldatum van de elektronische maaltijdcheque of van de eco-cheque bij de uitgever van de cheque een eenmalige aanvraag doen tot reactivering ervan. De gereactiveerde elektronische maaltijdcheque of de gereactiveerde eco-cheque heeft een geldigheidsduur van drie maanden (1).

(1) Art. 38/1, § 2, tweede lid en § 4, tweede lid, WIB 92, zoals ingevoegd door art. 6, van de wet van 21.12.2022 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 29.12.2022, Numac 2022043130), hierna W 21.12.2022.

3. Die reactivering doet geen afbreuk aan de voorwaarde dat de geldigheidsduur van maaltijdcheques beperkt moet zijn tot 12 maanden (2) en dat de geldigheidsduur van eco-cheques beperkt moet zijn tot 24 maanden vanaf de datum van de terbeschikkingstelling ervan (3).

(2) Art. 38/1, § 2, eerste lid, 4°, WIB 92.
(3) Art. 38/1, § 4, eerste lid, 4°, WIB 92.

4. Voor de toepassing van de artikelen 38, § 1, eerste lid, 25° en 53, 14°, WIB 92 (vrijstelling voor de werknemer of bedrijfsleider en aftrek als beroepskosten voor de werkgever of de onderneming), blijven de voorwaarden bedoeld in artikel 38/1, WIB 92 bijgevolg vervuld wanneer de maaltijdcheques of eco-cheques worden gereactiveerd na een aanvraag tot reactivering binnen de drie maanden na hun vervaldatum.

5. De reactivering is ook mogelijk voor maaltijdcheques en eco-cheques waarvan de geldigheidsduur voorheen werd verlengd of die werden heruitgegeven bij toepassing van art. 5 en 5/1 van de wet van 20.12.2020 (4).

(4) Art. 5, vierde lid en 5/1, tweede lid, van de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30.12.2020, Numac 2020044510) zoals ingevoegd door de art. 38 en 39, W 21.12.2022; circulaire 2021/C/28 van 16.03.2021 en circulaire 2022/C/68 van 12.07.2022.

III. WETTEKSTEN

6. De in deze circulaire besproken bepalingen hebben uitwerking met ingang van 01.12.2022 (5).

(5) Art. 46, tweede lid, W 21.12.2022.

Dit betekent dat elektronische maaltijdcheques en eco-cheques die op 01.12.2022 sinds drie maanden en een dag zijn vervallen, niet kunnen worden gereactiveerd.

IV. INWERKINGTREDING

- Art. 38, § 1, eerste lid, 25° en 38/1, § 2, tweede lid en § 4, tweede lid, WIB 92

- Art. 5, vierde lid en 5/1, tweede lid, van de wet van 20.12.2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30.12.2020, Numac 2020044510) zoals ingevoegd door de art. 38 en 39, van de wet van 21.12.2022 houdende diverse fiscale bepalingen

- Art. 6, 38, 39 en 46, van de wet van 21.12.2022 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 29.12.2022, Numac 2022043130).

Interne ref.: 727.710/3

Bron : Fisconetplus, november 2023, imago : freepix juicy_fish

Mots clés

Articles recommandés

Forfait caféhouders en kleine caféhouders : BTW-aangifte eerste kwartaal 2024 in te dienen uiterlijk 22 april 2024

Economische winterprognoses 2024: groei veert pas later op en inflatie daalt sneller