Bevordering van samenwerking tussen nationale belasting­autoriteiten (DAC 8)

De Raad heeft op 17 Oktober 2023 een richtlijn aangenomen tot wijziging van de EU-regels inzake administratieve samenwerking op belastinggebied. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de rapportage en automatische uitwisseling van inlichtingen over inkomsten uit transacties in cryptoactiva en over voorafgaande fiscale rulings voor de meest vermogenden.


> Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (DAC 8)

Doel van de richtlijn

Doel van de richtlijn is het bestaande wetgevingskader te versterken door de registratie- en rapportage­verplichtingen en de algemene administratieve samenwerking tussen belastingdiensten uit te breiden.

De richtlijn wordt uitgebreid met nieuwe categorieën activa en inkomsten, zoals cryptoactiva. Er komt een verplichte automatische uitwisseling tussen belasting­autoriteiten van inlichtingen die door rapporterende aanbieders van cryptoactiva­diensten moeten worden verstrekt. Tot dusver maakte het gedecentraliseerde karakter van cryptoactiva het voor de belastingdiensten van de lidstaten moeilijk om de naleving van de belastingwetgeving te waarborgen. Het inherente grensoverschrijdende karakter van cryptoactiva maakt dat een sterke internationale administratieve samenwerkingnodig is om een effectieve belastinginning te waarborgen.

Deze richtlijn bestrijkt een groot aantal cryptoactiva. Ze vertrekt van de definities uit de verordening betreffende markten voor cryptoactiva (MiCA). Ook cryptoactiva die decentraal zijn uitgegeven, stablecoins (inclusief e-money-tokens) en bepaalde niet-verwisselbare tokens (NFT's), vallen onder het toepassingsgebied.

Achtergrond en volgende stappen

Op 7 december 2021 gaf de Raad in zijn verslag aan de Europese Raad over belasting­aangelegenheden aan in 2022 een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie te verwachten over een verdere herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (Directive on Administrative Cooperation – DAC), met name om daarin bepalingen op te nemen over de uitwisseling van informatie over cryptoactiva en fiscale rulings voor vermogende particulieren.

Op 8 december 2022 presenteerde de Commissie dit wijzigingsvoorstel (DAC 8). De belangrijkste elementen ervan:

  • het toepassingsgebied van de automatische uitwisseling wordt uitgebreid: aanbieders van cryptoactiva­diensten zullen inlichtingen moeten rapporteren over transacties (overmakingen of wisseltransacties) in cryptoactiva en elektronisch geld. De uitbreiding van de administratieve samenwerking op dit nieuwe gebied moet de lidstaten helpen de uitdagingen van de digitalisering van de economie aan te pakken. De bepalingen van de DAC 8 inzake due diligence, rapportage­verplichtingen en andere regels voor rapporterende aanbieders van cryptoactiva­diensten zullen aansluiten bij het rapportagekader voor cryptoactiva (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF) en bij een reeks wijzigingen van de gemeenschappelijke rapportagestandaard (Common Reporting Standard (CRS)), die de OESO in het kader van het G20-mandaat heeft opgesteld. De G20 heeft het CARF en de wijzigingen in de CRS, die beide een integrale aanvulling vormen op de mondiale normen voor automatische informatie-uitwisseling, bekrachtigd.
  • het toepassingsgebied van de regels inzake voor de belastingen relevante inlichtingen wordt uitgebreid: er worden bepalingen in opgenomen over de uitwisseling van voorafgaande grensoverschrijdende rulings voor vermogende individuen, alsook bepalingen over de automatische uitwisseling van inlichtingen over dividenden zonder bewaarneming en soortgelijke inkomsten, om het risico op belastingontduiking, -ontwijking en -fraude te verminderen
  • een aantal andere bestaande bepalingen van de DAC wordt gewijzigd. Zo tracht het voorstel de regels inzake de rapportage en mededeling van het fiscaal identificatie­nummer (FIN) te verbeteren, om het voor de belastingautoriteiten gemakkelijker te maken de belastingplichtigen te identificeren en de daarmee verband houdende belastingen correct te beoordelen. Ook de bepalingen over de sancties die de lidstaten moeten opleggen aan personen die de nationale wetgeving inzake DAC-rapportage­verplichtingen niet naleven, worden gewijzigd.

Op 16 mei 2023 heeft de Raad overeenstemming bereikt over zijn standpunt ten aanzien van de wijzigingen van de richtlijn.

Op 13 september 2023 heeft het Europees Parlement in het kader van de raadplegings­procedure advies uitgebracht over de richtlijn.

De richtlijn is unaniem door de lidstaten in de Raad aangenomen. Ze wordt nu bekendgemaakt in het Publicatieblad en treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan.

Mots clés

Articles recommandés