Meer dan 27,000 eenheidsoctrooien geregistreerd in het eerste, succesvolle jaar van het eenheidsoctrooistelsel

In het eerste succesvolle jaar van toepassing van het eenheidsoctrooistelsel heeft het Europees Octrooibureau (EOB) al meer dan 27,000 eenheidsoctrooien geregistreerd. Dit betekent dat gemiddeld bijna een op de vier (23 %) verleende Europese octrooien van toepassing is in alle deelnemende lidstaten. Dit percentage neemt ook gestaag toe. Het opnamepercentage bedraagt bijna 50 % van de in Denemarken en Polen gevestigde aanvragers en ongeveer 40 % in Spanje. De meeste octrooien worden verleend voor medische technologie (31 %), civiele techniek (6 %) en vervoer (5 %).

Tot dusver zijn ongeveer 350 zaken aanhangig gemaakt bij het eengemaakt octrooigerecht (UPC). Dit nieuwe gerecht maakt gecentraliseerde procesvoering mogelijk, niet alleen voor eenheidsoctrooien, waarvoor het UPC exclusief bevoegd is, maar ook voor Europese octrooien zonder eenheidswerking, onder bepaalde voorwaarden.


Het eenheidsoctrooi, dat in juni 2023 van start is gegaan, speelt een cruciale rol bij de voltooiing van de Europese eengemaakte markt voor octrooien en is een baanbrekende factor geworden voor de innovatie en het concurrentievermogen van de EU. Het systeem maakt het voor bedrijven gemakkelijker om hun innovaties te beschermen en biedt een éénloketsysteem voor het verkrijgen en handhaven van octrooien in Europa. Hierdoor kunnen bedrijven kosten besparen en de administratieve lasten verminderen. De oprichting van het eengemaakt octrooigerecht maakt octrooigeschillen ook minder omslachtig en duurder en zorgt tegelijkertijd voor meer rechtszekerheid.

Momenteel nemen 17 EU-lidstaten deel aan het eenheidsoctrooistelsel, goed voor ongeveer driekwart van het bbp van de EU. Het systeem staat ook open voor andere lidstaten. Binnenkort wordt Roemenië het 18e deelnemende lid.

De Commissie streeft er ook naar het systeem verder te versterken door de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat met eenheidswerking (ABC), waardoor eenheidsoctrooirechten voor specifieke toegelaten farmaceutische en gewasbeschermingsmiddelen op eenheidswijze kunnen worden uitgebreid.

Achtergrond

Het eenheidsoctrooistelsel is gebaseerd op twee EU-verordeningen (de verordening inzake eenheidsoctrooibescherming en de verordening betreffende de eenheidstaal voor octrooien) en een internationale overeenkomst tussen de EU-landen om het eengemaakt octrooigerecht op te richten. De overeenkomst werd begin 2023 geratificeerd, waardoor het eenheidsoctrooistelsel op 1 juni 2023 in werking kon treden.

De octrooiregistratie wordt beheerd door het Europees Octrooibureau (EOB). Om een eenheidsoctrooi te verkrijgen, vraagt een aanvrager eerst een Europees octrooi aan volgens de gebruikelijke regels en procedures van het EOB. Zodra het Europees octrooi is verleend, kan de octrooihouder het EOB verzoeken eenheidswerking toe te kennen aan dat octrooi binnen een maand na de verlening, hetgeen resulteert in een eenheidsoctrooi dat in alle deelnemende lidstaten zonder aanvullende valideringsvereisten van toepassing is.

Voor meer informatie

Webpagina over het eenheidsoctrooisysteem van de Commissie

EOB-webpagina's over het eenheidsoctrooistelsel

Website eengemaakt octrooigerecht

Mots clés

Articles recommandés

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid