De Federal Learning Account : een instrument om de opleidingsrechten van de werknemers te beheren

Vanaf 1 april 2024 zullen de werkgevers alle individuele opleidingen die hun werknemers volgen moeten registreren in de Federal Learning Account (FLA).

De FLA is een digitale toepassing die de werknemers een overzicht geeft van hun individueel en sectoraal recht op opleiding, inclusief het aantal opleidingsdagen en de gevolgde opleidingen. De werkgevers moeten de gegevens over de opleidingen registreren, terwijl Sigedis de initiële opleidingskosten en het saldo berekent.

Wat zijn de doelstellingen en de werking van de FLA?

Wat zijn de verplichtingen en de voordelen voor de werkgevers en de werknemers?

De wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2023.

Wat zijn de doelstellingen van de FLA?

De FLA heeft tot doel het individueel recht op opleiding en de sectorale rechten op opleiding van de werknemers te vergemakkelijken. Het individueel recht op opleiding is het aantal opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft op grond van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (de zogenaamde "arbeidsdeal"). Dit recht bedraagt vijf dagen per jaar voor de voltijdse werknemers, en is evenredig met het arbeidsregime voor de deeltijdse werknemers. De sectorale rechten op opleiding zijn het aantal opleidingsdagen, de aard van de opleidingen en de financiering ervan waarop de werknemer recht heeft op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in een (sub)paritair comité.

De FLA stelt de werknemers in staat om hun opleidingskrediet te raadplegen, dat wil zeggen het aantal dagen of uren opleiding waarover zij beschikken gedurende een bepaald jaar, rekening houdend met hun individueel en sectoraal recht op opleiding. De FLA stelt de werknemers ook in staat om de opleidingen die zij hebben gevolgd in het kader van hun arbeidsrelatie te raadplegen, evenals de sectorale aspecten van de opleiding, zoals de begeleidingsprogramma's, de informatieplatformen, de mentoringsnetwerken of de prijzen en wedstrijden. De FLA beoogt aldus de permanente vorming van de werknemers aan te moedigen, hun inzetbaarheid te versterken en de duurzame mobiliteit te bevorderen.

Hoe werkt de FLA?

De FLA is een digitale toepassing die toegankelijk is via de eBox voor de natuurlijke personen, de elektronische kluis die de burgers in staat stelt om op een veilige manier officiële berichten te ontvangen. De FLA wordt beheerd door Sigedis, de vzw die ook het online pensioendossier MyPension beheert. De FLA wordt gevoed door de gegevens die worden meegedeeld door de werkgevers, de socialezekerheidsinstellingen, de sectorale fondsen en de opleidingsverstrekkers.

De werkgevers moeten de gegevens over de individuele opleidingen die hun werknemers volgen registreren in de FLA, via de Multifunctionele Aangifte (DMFA) of via een ander communicatiekanaal. De werkgevers moeten ook de gegevens over de sectorale rechten op opleiding en de sectorale aspecten van de opleiding meedelen, via de sectorale fondsen of via een ander communicatiekanaal. De werkgevers moeten de gegevens over de opleidingen registreren binnen de twee maanden die volgen op het einde van de opleiding.

Sigedis berekent de initiële rechten op opleiding van de werknemers, op basis van de gegevens die worden meegedeeld door de socialezekerheidsinstellingen, zoals de RSZ, de RJV of het RSVZ. Sigedis berekent ook het saldo van de opleiding van de werknemers, rekening houdend met de gevolgde opleidingen en de sectorale rechten op opleiding. Sigedis actualiseert de FLA minstens eenmaal per trimester.

De werknemers kunnen hun FLA raadplegen via hun eBox, door zich te identificeren met hun elektronische identiteitskaart, hun token of hun applicatie Itsme. De werknemers kunnen er hun opleidingskrediet, de opleidingen die zij hebben gevolgd, de sectorale rechten op opleiding en de sectorale aspecten van de opleiding zien. De werknemers kunnen er ook nuttige informatie vinden over de maatregelen inzake inzetbaarheid, de mogelijkheden tot omscholing of de opleidingsaanbiedingen.

Wat zijn de verplichtingen en de voordelen voor de werkgevers en de werknemers?

De werkgevers hebben de verplichting om de gegevens over de individuele opleidingen die hun werknemers volgen te registreren in de FLA, evenals de gegevens over de sectorale rechten op opleiding en de sectorale aspecten van de opleiding. De werkgevers die deze verplichting niet naleven, stellen zich bloot aan administratieve of strafrechtelijke sancties. De werkgevers hebben ook de verplichting om het individueel recht op opleiding van de werknemers te respecteren, en hen minstens vijf opleidingsdagen per jaar toe te kennen, tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst een lager aantal opleidingsdagen voorziet.

De werkgevers hebben ook voordelen om de FLA te gebruiken. De FLA stelt hen in staat om gemakkelijker de opleidingsrechten van hun werknemers te beheren, en om een overzicht te hebben van de gevolgde opleidingen. De FLA stelt hen ook in staat om de opleidingsinspanningen die zij leveren te valoriseren, en om de aantrekkelijkheid en de loyaliteit van hun werknemers te versterken. De FLA stelt hen ten slotte in staat om te genieten van bepaalde steunmaatregelen voor de opleiding, zoals subsidies, verminderingen van sociale bijdragen of fiscale voordelen.

De werknemers hebben ook voordelen om de FLA te gebruiken. De FLA stelt hen in staat om hun opleidingskrediet te raadplegen, en om te weten welke opleidingen zij hebben gevolgd of kunnen volgen. De FLA stelt hen ook in staat om te genieten van een gepersonaliseerde begeleiding in hun opleidingstraject, en om te profiteren van de kansen die worden geboden door de sectorale rechten op opleiding en de sectorale aspecten van de opleiding. De FLA stelt hen ten slotte in staat om hun inzetbaarheid, hun mobiliteit en hun professionele tevredenheid te versterken.


De FLA is een innovatief instrument dat tot doel heeft het recht op opleiding van de werknemers te vergemakkelijken, zowel op individueel als op sectoraal niveau. De FLA geeft de werknemers een overzicht van hun opleidingsrechten, en stelt de werkgevers in staat om gemakkelijker de opleidingsrechten van hun werknemers te beheren. De FLA treedt in werking op 1 april 2024, en de werkgevers zullen alle individuele opleidingen die hun werknemers volgen moeten registreren in de FLA. De FLA is toegankelijk via de eBox voor de natuurlijke personen, en wordt beheerd door Sigedis. De FLA beoogt de permanente vorming van de werknemers aan te moedigen, hun inzetbaarheid te versterken en de duurzame mobiliteit te bevorderen.

Mots clés

Articles recommandés

Innovatiepremie: een premie voor vernieuwende werknemers

30% minder werknemers overwegen carrièreswitch in vergelijking met 3 jaar geleden