De Belgische economie zal naar verwachting met 0,4 % groeien in het tweede kwartaal van 2024

De economische groei in België kwam in het eerste kwartaal uit op 0,3 %. Momenteel wordt verwacht dat de bbp-groei in het tweede kwartaal van 2024 licht zal toenemen tot 0,4 %.

Volgens de recentste statistieken nam de Belgische economische activiteit in het eerste kwartaal van 2024 met 0,3 % toe. Deze toename ligt dicht bij de raming in de Business Cycle Monitor (BCM) van maart 2024 en is in lijn met de eerdere flashraming van het INR.

De wat zwakkere groei van de gezinsconsumptie in het eerste kwartaal vond plaats tegen de achtergrond van een afnemend consumentenvertrouwen. De fundamentals zijn, althans tijdelijk, enigszins zwakker door de tragere jobcreatie en de lagere koopkrachtgroei. De gezinsconsumptie zal naar verwachting matig blijven toenemen in het tweede kwartaal van 2024. Op de iets langere termijn zouden de fundamentals echter weer sterker worden, aangezien het verwachte herstel van de werkgelegenheid en de inflatiedaling de groei van het reële inkomen zullen stimuleren.

De bedrijfsinvesteringen naar volume stegen fors in het eerste kwartaal, maar dit is voornamelijk toe te schrijven aan uitzonderlijke transacties. Kostenbesparingen in veel bedrijven drukken ook de investeringsuitgaven en hoewel de onderliggende groei van de bedrijfsinvesteringen positief zou blijven, wordt verwacht dat deze in het huidige kwartaal gematigd zal blijven. De stijging van de investeringen in woningen in het eerste kwartaal was een welkome verrassing, maar de groei zal in het tweede kwartaal naar verwachting hoogstens zwak zijn en mogelijk weer negatief worden.

De netto-uitvoer (exclusief de uitzonderlijke verkopen van investeringsgoederen in het buitenland) deed de groei van de bedrijvigheid in het eerste kwartaal licht toenemen. Een expansie van de wereldhandel en de geleidelijke verbetering van het Belgische concurrentievermogen zouden de uitvoergroei op korte termijn ondersteunen. De onderliggende bijdrage van de netto-uitvoer aan de bbp-groei zou in het huidige kwartaal positief blijven.

De overheidsconsumptie zou in het tweede kwartaal enigszins vertragen. De groei van de overheidsinvesteringen zou wel verder worden gestimuleerd door specifieke investeringsprogramma’s en door de verkiezingscyclus.

De BREL- en R2D2-prognosemodellen van de NBB voorspellen momenteel een groei met ongeveer 0,3 % in het tweede kwartaal, terwijl de mediaan van de modellen met één indicator uitkomt op 0,5 %.

Alles welbeschouwd lijkt een groei met 0,4 % in het tweede kwartaal van 2024 momenteel de meest plausibele raming. De risico’s voor deze prognose zijn licht opwaarts gericht en houden vooral verband met een gunstigere groeibijdrage van de voorraden, na het negatieve cijfer in het eerste kwartaal. Als het vertrouwensherstel in de verwerkende industrie ertoe leidt dat bedrijven hun voorraden sneller verhogen, kan de groei in het tweede kwartaal positief verrassen.

Links en documenten

Mots clés

Articles recommandés