Controle op verplicht telewerk door een elektronisch registratiesysteem ...

In het kader van de beslissingen van de recente overleg comite heeft de regering het toezicht op de verplichting van telewerk verstrengd. In dat kader is er nu een aangifte voorzien online op de site van de sociale zekerheid, zoals het zoals uitgelegd in dit artikel "RSZ lanceert aangifteformulier telewerk".


In welke ondernemingen is telethuiswerk verplicht?

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening (zie artikel 2 van het ministerieel besluit van de FOD Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020) en naar de omzendbrief nr 692 - Verplicht telewerk).

De telewerk regels gelden ook voor de overheidsdiensten en dat de covidmaatregelen ook daar worden gecontroleerd.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.


>>> In het kort, zie SD Works,De 9 meest voorkomende vragen over telewerk”.

Vastleggingen

Het overlegcomite van 24 maart 2021 heeft vastgesteld dat de meeste besmettingen en cluster in het onderwijs en op het werk komen. Tussen andere maatregelen zijn dus striktere controles op telewerk voorzien.


De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.
Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Digitaal registratiesysteem

Om het verplicht telewerkregels gemakkelijker controleren wordt door Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne een digitaal registratiesysteem binnenkort opgesteld waarop werkgevers verplicht moeten aangeven hoeveel werknemers een functie hebben waardoor ze niet thuis kunnen werken.


Vanaf zaterdagavond zal die toepassing op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikbaar.Controles

De sociale inspecteurs van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en Toezicht op Sociale Wetten houden gerichte controles op de naleving van verplicht telewerk en het toepassen van de veiligheidsmaatregelen, indien thuiswerk onmogelijk is. sinds 1 januari 2021 wordt thuiswerk strenger gecontroleerd, met zogenaamde ‘flitscontroles’ in bedrijven.

De telewerk regels gelden ook voor de overheidsdiensten en dat de covidmaatregelen ook daar worden gecontroleerd.


Bron


Ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.


Artikel 1. Artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 28 okto- ber 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt aangevuld met een vierde lid, luidende:


“De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische regis- tratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.


Mots clés

Articles recommandés

30% minder werknemers overwegen carrièreswitch in vergelijking met 3 jaar geleden

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023