Commissie presenteert nieuwe initiatieven voor digitale infrastructuur van morgen : naar een snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit

Op 21 februari heeft de Commissie een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging en veerkracht van digitale infrastructuren te bevorderen. Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese economie hangt af van deze geavanceerde digitale netwerkinfrastructuren en -diensten, aangezien snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit essentieel is voor de toepassing van de technologieën die ons in de wereld van morgen zullen brengen : telegeneeskunde, geautomatiseerd rijden, voorspellend onderhoud van gebouwen of precisielandbouw.

Achtergrond

De EU heeft al verschillende maatregelen genomen om de overgang van traditionele connectiviteitsnetwerken naar de infrastructuur van de toekomst te bevorderen :

  • Op 23 februari 2023 startte de Commissie een brede verkennende raadpleging over de toekomst van de connectiviteitssector en de bijbehorende infrastructuur, waarvan de resultaten in oktober 2023 zijn gepubliceerd.
  • Samen met de raadpleging presenteerde de Commissie ook de wet gigabitinfrastructuur (GIA), waarvoor op 5 februari 2024, een jaar na het voorstel, een politiek akkoord werd bereikt. De GIA introduceert een reeks maatregelen om de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit te vereenvoudigen en te versnellen, waardoor de administratieve lasten en de kosten van de uitrol worden verminderd.
  • Het akkoord kwam tegelijkertijd met de goedkeuring van de aanbeveling inzake de bevordering van gigabitconnectiviteit in de regelgeving (gigabitaanbeveling), die de nationale regelgevende instanties richtsnoeren biedt voor het ontwerpen van verplichtingen inzake wholesaletoegangsoplossingen voor exploitanten met aanmerkelijke marktmacht.
  • Voorts heeft de EU maatregelen genomen om onze connectiviteit in de ruggengraat te versterken, bijvoorbeeld via Global Gateway-partnerschappen, die zorgen voor hoogwaardige connectiviteit met alle delen van de Unie, met inbegrip van de ultraperifere gebieden, eilanden, lidstaten met kustlijnen en landen en gebieden overzee. Het Global Gateways partnerschap, dat via de CEF wordt gefinancierd, ondersteunt belangrijke infrastructuur zoals onderzeese kabels.

Digitale netwerkinfrastructuren zijn van cruciaal belang voor een concurrerend en veerkrachtig Europa. Het witboek dat we vandaag presenteren, legt de basis voor een toekomstige wet inzake digitale netwerken, die op drie pijlers is gericht : investeringen, regelgevingskader en veiligheid. We moeten een gelijk speelveld creëren voor een echte digitale eengemaakte markt om de investeringen vrij te maken die nodig zijn om de digitale netwerkinfrastructuur van morgen op te bouwen.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperkThierry Breton, commissaris voor de Interne Markt

Digitale netwerkinfrastructuren zijn van cruciaal belang voor een concurrerend en veerkrachtig Europa. Het witboek dat we vandaag presenteren, legt de basis voor een toekomstige wet inzake digitale netwerken, die op drie pijlers is gericht : investeringen, regelgevingskader en veiligheid. We moeten een gelijk speelveld creëren voor een echte digitale eengemaakte markt om de investeringen vrij te maken die nodig zijn om de digitale netwerkinfrastructuur van morgen op te bouwen.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt

Ins en out

Dit pakket digitale connectiviteit is bedoeld om een discussie op gang te brengen over concrete voorstellen met belanghebbenden, lidstaten en gelijkgestemde partners over de wijze waarop toekomstige beleidsmaatregelen van de EU kunnen worden vormgegeven met het oog op het bereiken van een consensus :

  • In het Witboek „Hoe kan Europa de behoeften aan digitale infrastructuur beheersen?” worden de uitdagingen geanalyseerd waarmee Europa momenteel wordt geconfronteerd bij de uitrol van toekomstige connectiviteitsnetwerken, en worden mogelijke scenario's voorgesteld om investeringen aan te trekken, innovatie te bevorderen, de veiligheid te vergroten en een echte digitale eengemaakte markt tot stand te brengen.
  • De aanbeveling betreffende de beveiliging en veerkracht van onderzeese kabelinfrastructuren bevat een reeks maatregelen op nationaal en EU-niveau die gericht zijn op het verbeteren van de beveiliging en veerkracht van onderzeese kabels door middel van een betere coördinatie in de hele EU, zowel wat governance als financiering betreft.

De EU moet een levendige gemeenschap van Europese innovatoren bevorderen door de ontwikkeling van geïntegreerde connectiviteit en collaboratieve computerinfrastructuren te bevorderen. Om dit doel te bereiken, voorziet het witboek in de oprichting van een „Connected Collaborative Computing” -netwerk („3C-netwerk) om eind-tot-eind geïntegreerde infrastructuren en platforms voor telco-cloud en -edge op te zetten, die kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van innovatieve technologieën en AI-toepassingen voor verschillende gebruiksgevallen te orkestreren. Een dergelijke op samenwerking gebaseerde aanpak zou kunnen worden voorbereid door het opzetten van grootschalige proefprojecten of een mogelijk nieuw belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) in het computercontinuüm.

Het is ook van essentieel belang om meer gebruik te maken van synergieën tussen bestaande initiatieven, zoals het IPCEI inzake cloudinfrastructuur en -diensten van de volgende generatie, en financieringsprogramma's zoals de Connecting Europe Facility en Digitaal Europa. Dit kan een mogelijke coördinerende rol voor de Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten” (SNS) omvatten om de totstandbrenging van een op samenwerking gebaseerd ecosysteem voor connectiviteit en computers te ondersteunen.

Bovendien moet de EU het volledige potentieel van de digitale eengemaakte markt voor telecommunicatie benutten door maatregelen te overwegen om een echt gelijk speelveld te waarborgen en het toepassingsgebied en de doelstellingen van haar huidige regelgevingskader te herzien. Bij deze reflectie moet rekening worden gehouden met de technologische convergentie tussen telecommunicatie en cloud, die niettemin onder verschillende regelgevingskaders vallen, en met de noodzaak ervoor te zorgen dat alle exploitanten die in digitale infrastructuur investeren, kunnen profiteren van de schaal die nodig is om massaal te investeren. Dit zou kunnen leiden tot een meer geharmoniseerde aanpak van de vergunningsprocedures van telecomexploitanten, een meer geïntegreerde governance op het niveau van de Unie voor spectrum en mogelijke wijzigingen in het beleid inzake wholesaletoegang. De Commissie kan ook maatregelen overwegen om de uitschakeling van koper tegen 2030 te versnellen en de vergroening van digitale netwerken te bevorderen door de efficiëntie ervan te verbeteren.

Om de Europese netwerk- en computerinfrastructuur, een essentieel element van onze economische veiligheid, te beschermen, moet de EU de uitrol van strategische onderzeese kabelinfrastructuren stimuleren en de beveiliging en veerkracht ervan verbeteren. Voortbouwend op de aanbeveling die samen met het witboek is aangenomen, kan op langere termijn een gezamenlijk EU-governancesysteem worden overwogen, samen met een evaluatie van de beschikbare instrumenten die bedoeld zijn om particuliere investeringen beter te stimuleren ter ondersteuning van projecten van Europees belang (CPEI's).

Als onmiddellijke actie naar aanleiding van verzoeken van de lidstaten en belanghebbenden wordt met de aanbeveling beoogd de coördinatie binnen de EU te verbeteren, bijvoorbeeld door veiligheidsrisico's te beoordelen en te beperken, een Cable Security Toolbox op te zetten en de procedures voor het verlenen van vergunningen te stroomlijnen. Om de follow-up van de aanbeveling te ondersteunen, richt de Commissie bovendien de deskundigengroep inzake infrastructuur voor onderzeese kabels op, die bestaat uit de autoriteiten van de lidstaten.

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag een openbare raadpleging gehouden over 12 scenario's uit het witboek. De raadpleging sluit op 30 juni 2024. De bijdragen zullen worden gepubliceerd en zullen bijdragen tot de toekomstige beleidsmaatregelen.

Voor meer informatie

Witboek „Hoe kan Europa de behoeften aan digitale infrastructuur beheersen?”

Aanbeveling over de beveiliging en veerkracht van onderzeese kabelinfrastructuren

Factsheet

Vraag VI bis

Deze pagina is vertaald via machinevertaling. Terug naar de oorspronkelijke taal. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van deze machinevertaling.
Mots clés

Articles recommandés

Werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2024

Meer geven aan de natuur dan we nemen

Hervorming van het boekhoudplan voor de federale staat ...