Bijna 21.000 spookbedrijven en -verenigingen uit de kruispuntbank van ondernemingen geschrapt. Waarom ? Concrete gevolgen ?

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën schrapt bijna 21.000 spook- of slapende entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) wegens het niet naleven van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), Dit initiatief heeft als doel slapende of spookentiteiten te identificeren en diegenen die hun verplichtingen niet op tijd zijn nagekomen, aan te zetten om dat vooralsnog te doen.

Aantal en redenen voor schrapping

Er zijn 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen geschrapt omdat ze hun uiteindelijke begunstigden niet registreerden of omdat ze gedurende zeven jaar geen publicaties deden in het Belgisch Staatsblad. De schrapping dient om hen aan te moedigen te voldoen aan de antiwitwaswetten en om inactieve entiteiten te identificeren. Deze schrappingen zijn zichtbaar voor alle overheidsdiensten of burgers die de KBO raadplegen via haar website. Binnenkort zullen in een tweede fase nog meer dan 8.000 andere entiteiten worden geschrapt.

De automatische schrapping van vennootschappen en verenigingen gebeurt bij:

  • Het niet verstrekken van informatie aan het UBO-register en publicatie in het Belgisch Staatsblad gedurende de afgelopen zeven jaar.
  • Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete.
  • Het niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken.

93,69% van de in België geïdentificeerde juridische entiteiten registreerde zich wel in het UBO-register. Dit cijfer weerspiegelt dat er bij de economische actoren wel degelijk een draagvlak is om bij te dragen aan een verhoogde transparantie en financiële veiligheid.

De Thesaurie van de FOD Financiën neemt een proactieve aanpak aan door sinds 2020 papieren en elektronische herinneringen te sturen naar de niet-conforme entiteiten. Deze initiatieven hebben tot doel een correcte registratie van uiteindelijk begunstigden te waarborgen en bij te dragen aan de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. Hiermee bevestigt de Thesaurie haar betrokkenheid bij de implementatie van een effectief systeem voor de bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme.
Alexandre De Geest, administrateur-generaal van de Thesaurie, benadrukt het belang van deze maatregel

Impact op geschrapte entiteiten

De schrappingen, hoewel louter administratief, zijn niet zonder gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen blijven bestaan, maar hun operaties en relaties met derden, met name banken, kunnen beperkt of zelfs volledig onderbroken worden.

Meer praktische info : ambtshalve doorhaling wegens niet-naleving van de UBO-formaliteiten

Criteria voor doorhaling bij niet-naleving van de UBO-formaliteiten

De KBO-beheersdienst is gemachtigd om entiteiten die de formaliteiten voor het inschrijven of bijwerken van gegevens in het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register) niet hebben nageleefd, ambtshalve door te halen.

De ambtshalve doorhaling is bepaald in artikel III.42, §1, 6° van het Wetboek van economisch recht en heeft betrekking op entiteiten die volgens de FOD Financiën niet voldoen aan een van de volgende criteria:

  • De entiteiten voldoen niet aan de verplichting om informatie door te geven aan het UBO-register bedoeld in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedurende ten minste 60 kalenderdagen nadat een administratieve geldboete werd opgelegd overeenkomstig artikel 132, § 6, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
  • De entiteiten voldoen gedurende ten minste één jaar niet aan de verplichting tot jaarlijkse actualisering vermeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.
  • De entiteiten voldoen niet aan de verplichting om informatie door te geven aan het UBO-register bedoeld in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hebben gedurende zeven jaar geen andere publicatie gedaan dan die van de jaarrekeningen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad.


Omdat het een administratieve doorhaling betreft, heeft ze geen invloed op het juridische bestaan van de entiteit. Onder voorbehoud van een eventuele interpretatie door de hoven en rechtbanken, behoudt de entiteit haar rechten en verplichtingen (in het bijzonder haar hoedanigheid als inschrijvingsplichtige onderneming, de verplichting om btw-aangiften en socialezekerheidsaangiften in te dienen, enz.).

Intrekking van doorhalingen

De ambtshalve doorhaling door de niet-naleving van de UBO-formaliteiten wordt ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de nodige formaliteiten zijn vervuld met het UBO-register.

Publicatie van doorhalingen

Tot slot zijn de doorhalingen en ingetrokken doorhalingen consulteerbaar via de applicaties en diensten die ter beschikking worden gesteld aan overheidsdiensten, het bestand van alle voor hergebruik beschikbare publieke gegevens, en worden ze ook bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Is een entiteit het voorwerp van een doorhaling, dan is de informatie ook beschikbaar via de toepassing "Public Search" en de Webservice Public Search.

Bron : news,belgium, Fod Economie, Fod Financïen


Mots clés

Articles recommandés

Werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2024

Een bedrijf oprichten of een bedrijf overnemen? zoek de 7 verschillen