Accountants blijven volgens de tweejaarlijkse mondiale enquête van ACCA, IFAC en CA ANZ de meest vertrouwde spelers op belastinggebied.

Vertrouwen, corruptie en duurzame ontwikkeling zijn onderling verbonden kwesties in de houding van het publiek tegenover belastingen.Uit het Public Trust in Tax-onderzoek, waarbij 7.700 burgers over de hele wereld werden ondervraagd, blijkt dat accountants een belangrijke rol moeten spelen bij het aanpakken van corruptie, die een negatieve invloed heeft op de houding ten opzichte van belastingen in economieën over de hele wereld. In deze context is het aanhoudend hoge niveau van vertrouwen in professionele accountants belangrijker dan ooit. Uit de resultaten blijkt dat zij in elk G20-land nog steeds de meest vertrouwde stakeholder op belastinggebied zijn, zoals het geval is geweest in elk tweejaarlijks G20 Public Trust in Tax-onderzoek sinds het initiatief in 2017 van start ging.

Uit de resultaten blijkt dat 53,8% corruptie als een belangrijke factor beschouwt, maar de meeste mensen zijn van mening dat de rol van professionele accountants bijdraagt ​​aan het verbeteren van belastingstelsels door deze efficiënter (59%), effectiever (57%) en eerlijker (55%) te maken.

De bevindingen volgen op ACCA (de Association of Chartered Certified Accountants), IFAC (de Internationale Federatie van Accountants) en CA ANZ (Chartered Accountants Australia en New Zealand) die hun tweejaarlijkse G20 Public Trust in Tax-enquête hebben uitgebreid – waarin deze keer Rusland is weggelaten en is opgenomen Nieuw-Zeeland – om niet alleen de corruptie aan te pakken, maar ook de kwesties van duurzame ontwikkeling en corruptie, en hoe deze twee verband houden met het vertrouwen in het belastingstelsel. De resultaten zijn duidelijk.

Corruptie heeft een aanzienlijke invloed op de houding ten opzichte van belastingen in economieën over de hele wereld, waarbij meer dan de helft van de G20-respondenten dit als een belangrijke factor noemt.

Tegelijkertijd ziet 68% van de respondenten in de G20-landen op zijn minst enig verband tussen belastingen en duurzame ontwikkeling, en zou 57% bereid zijn meer belasting te betalen om dit te ondersteunen.

Kevin Dancey, CEO van IFAC, zegt: “De impact van corruptie op het vertrouwen in belastingen is een opkomend thema in onze recente onderzoeken, vooral in ons Global Perspectives- rapport 2022, dat zich richt op rechtsgebieden buiten de G20. Nu beschikken we voor het eerst over specifieke gegevens op dat punt, en de resultaten zijn verhelderend. Samen met het aanhoudende vertrouwen in professionele accountants en aanvullende nieuwe gegevens over opvattingen over duurzame ontwikkeling, begint inzicht in de belangrijke onderlinge verbanden tussen deze kwesties in zicht te komen.” (1)

Helen Brand, CEO van ACCA, zegt: 'Tijdens deze onderzoeken is het publieke onbehagen over de manier waarop belastinggelden worden besteed een constant thema geweest in de commentaren van de respondenten. De perceptie van corruptie vormt een duidelijke barrière voor betrokkenheid bij het belastingstelsel. Accountants spelen een centrale rol bij het tegengaan van corruptie en zorgen voor transparantie en verantwoording bij de inning en besteding van belastingen in zowel de publieke als de private sector.' (2)

Ainslie van Onselen, CEO van Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), zegt: ‘Als leiders in het mondiale accountantsberoep zijn we trots op het aanhoudend hoge niveau van vertrouwen in professionele accountants, dat moeilijk te winnen is, maar gemakkelijk te behalen is. kwijt. Het is van essentieel belang dat we er voortdurend aan werken om het vertrouwen te behouden en te verdienen, zowel door middel van onze individuele als collectieve acties. Nu meer dan ooit moeten de relaties tussen belastingbetalers, bedrijven en overheden worden versterkt om veiligheid en zekerheid te bieden aan onze bredere samenlevingen en economieën. We kijken ernaar uit om met de belangrijkste belanghebbenden te blijven samenwerken om het vertrouwen in de belastingen en het vertrouwen in ons beroep te vergroten. '" (3)Conclusie

Het onderzoek brengt de houding en meningen van het grote publiek ten aanzien van hun belastingstelsels en de daarbij betrokken actoren aan het licht. De belangrijkste bevindingen geven aan dat:

  • Het vertrouwen in de belangrijkste belanghebbenden is in de meeste regio's verbeterd, maar er zijn nog steeds aanzienlijke verschillen;
  • Mensen zien belastingstelsels als een mechanisme voor positieve verandering, maar zijn bezorgd over corruptie;
  • Mensen zijn over het algemeen van mening dat de hoogte van de betaalde belastingen redelijk is.

Next one

De enquête van dit jaar wordt op 14 september gelanceerd tijdens een online evenement georganiseerd door IFAC, ACCA en CA ANZ. Registreer hier . 

1) Kevin Dancey, CEO of IFAC, says: “The impact of corruption on trust in tax has been an emerging theme in our recent surveys, particularly in our 2022 Global Perspectives report, which focuses on jurisdictions outside of the G20. Now, for the first time, we have specific data on that point, and the results are illuminating. Taken together with the continued trust in professional accountants, and additional new data on views about sustainable development, insight into the important interconnections between these issues is starting to come into view.”

2) Helen Brand, chief executive of ACCA, says: ‘Throughout the course of these surveys, public unease about how tax moneys are spent has been a constant theme in respondents’ comments. Perceptions of corruption are a clear barrier to engagement with the tax system. Accountants have a central role to play in countering corruption, bringing transparency and accountability to the collection and spending of taxes across both public and private sectors.’

3) Ainslie van Onselen, CEO of Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), says: ‘As leaders in the global accountancy profession, we are proud to see the sustained high levels of trust in professional accountants, which is hard won, but easily lost. It is vital that we constantly work to maintain and earn trust through both our individual and collective actions. Now, more than ever, the relationship between taxpayers, businesses and governments must be strengthened to provide security and certainty for our broader societies and economies and we look forward to continuing to engage with key stakeholders to drive trust in tax and trust in our profession.’

Opmerkingen van de redactie

Het onderzoek is gebaseerd op een online-enquête, uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2023, onder ruim 7.700 personen in alle G20-landen, met uitzondering van Rusland en Nieuw-Zeeland. De steekproef in elk land wordt in evenwicht gehouden door demografische gegevens op basis van censusgegevens, waaronder leeftijd (gericht op individuen in de belastingbetalende leeftijd), opleiding, geslacht, etniciteit, inkomensniveaus van huishoudens en geografische locatie binnen het land.

Meer info

IFAC

​Chartered Accountants Australia and New Zealand

ACCA

Mots clés

Articles recommandés

Verdacht telefoontje gekregen? Robocalls zitten weer in de lift

Verslag van een zeer technische zitting in kort geding tussen de OECCBB en de ITAA

Vermogen van Belgen stijgt in eerste kwartaal 2024