Nieuwe mijlpaal voor eStox

Geachte confrater,


Eind vorige week werd de 1.000ste vennootschap geregistreerd in eStox. Een mijlpaal waar zowel het ITAA als de FedNOT graag even bij stilstaan. Het toont immers aan dat de applicatie veelvuldig gebruikt wordt door de accountants en de notarissen, die er de gegevens van de aandeelhouders van een vennootschap registreren.


eStox werd in mei 2019, kort na de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht, gelanceerd. In de nieuwe wetgeving wordt afgestapt van het principe ‘één aandeel, één stem’. Voortaan is het mogelijk om aandelen te specificeren naar meervoudig stemrecht, zonder stemrecht, of met een al dan niet preferent dividend en ten slotte aandelen die slechts onder bepaalde voorwaarden stemrecht geven. Het aandelenregister moet vermelden hoeveel stemmen elke aandeelhouder heeft en welke winstrechten of rechten op het vereffeningssaldo er aan zijn aandelen zijn gekoppeld. Een juiste registratie van de rechten die aan de aandelen zijn gekoppeld wordt dus onontbeerlijk.


Tegen 30 september 2019 moeten alle ondernemingen aan de FOD Financiën melden welke aandeelhouders meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben. Vanaf eind augustus zal eStox worden geüpdatet met nog meer mogelijkheden. Het afschermen van de data is er daar één van. Zoals al enige tijd van toepassing kunnen ondernemingen ervoor opteren om de informatie over de ‘uiteindelijk begunstigden’ automatisch door te sturen vanuit eStox naar de overheid. De jaarlijkse actualisatie van de UBO-gegevens wordt daardoor voor u een belangrijke tijdswinst.


Die extra optie zal de administratieve rompslomp ook bij latere updates sterk vereenvoudigen. Bovendien zullen alle ITAA-leden hun cliënten kunnen registreren op eStox. Zowel accountants, gecertificeerde belastingadviseurs als gecertificeerde accountants zullen van de toepassing gebruik kunnen maken. Er wordt daar hard aan gewerkt. Wij gaan er dan ook van uit dat er de komende weken nogal wat extra vennootschappen zullen worden geregistreerd.


Handleiding eStox

In de bijlage van dit bericht, die u hieronder terugvindt, kunt u de handleiding voor het gebruik van eStox downloaden. Dezelfde handleiding is overigens ook beschikbaar in de BeExcellent-omgeving van uw kantoor, uiteraard zodra uw beheerder deze heeft opgeladen via de knop "zoek naar abonnement-updates".


Met confraternele groeten,

Frédéric Delrue Bart Van Coile

Ondervoorzitter Voorzitter

Mots clés