Sociaal verantwoord invorderen, het kàn

Afgelopen maanden en jaren is de problematiek van overmatige schuldenlast meermaals in de media of op de politieke agenda verschenen. De berichtgeving was hierbij allerminst objectief en leidde tot misleidende verklaringen waarbij de aanpak van de zgn. ‘schuldenindustrie’ wordt veralgemeend: er werd immers geen onderscheid gemaakt tussen de activiteit van incassokantoren en advocaten of gerechtsdeurwaarders. Hierdoor worden beleidsbeslissingen genomen die de sector niet vooruithelpen en wordt regelgeving opgesteld of die de sector niet ten goede komt. Vanuit dit oogpunt ontstond Socrem.

WIE IS SOCREM?

Socrem is ontstaan vanuit de industrie als een belangenvereniging en actief klankbord voor alle belanghebbenden zoals sectorgenoten, politici en de media. De leden van Socrem zijn ondernemingen, zowel beursgenoteerde bedrijven, kmo’s als eenmanszaken, die actief zijn in minnelijke invordering, ingeschreven zijn bij en onder toezicht staan van de FOD Economie.

Socrem staat voor Sociaal Verantwoord Credit Management, waarbij binnen het invorderingsproces van schulden de consument-schuldenaar centraal staat. Socrem stelt zich als sectorvereniging tot doel de overmatige schuldenlast aan te pakken van consumenten door het aanrekenen van buitensporige kosten, en hierin verbindend op te treden tussen alle stakeholders.

Onze visie: een schuldenaar moet te allen tijde kunnen voorzien in zijn levensonderhoud.

DE PROBLEMATIEK VAN OVERMATIGE SCHULDENLAST

Hoe kan de problematiek van overmatige schuldenlast en buitensporige invorderings-kosten worden aangepakt?
Socrem stelt normering van kosten, preventie van buitensporige schuldenlast en beperking van gerechtelijke invordering voorop.

 • Normering van kosten

Het gros van de vorderingen wordt tijdig betaald. In geval van niet tijdige betaling is dit veelal het gevolg van een vergetelheid of afwezigheid. Niettegenstaande de schuldenaar zijn schuld vereffent binnen het aanmaningsproces van de schuldeiser rekent deze laatste extra kosten zoals administratie-of herinneringskosten aan. Is een algemene normering van deze kosten niet wenselijk?

Blijven de vorderingen onbetaald, doen schuldeisers meestal een beroep op een externe partij tot minnelijke invordering. Binnen dit type van invorderen wordt de openstaande schuld mogelijks verhoogd met intresten en kosten, zoals vermeld in de algemene voorwaarden van de schuldeiser. Ook hier is een normering wenselijk om disproportionele schadebedingen, die zelfs kunnen leiden tot verdubbeling van de schuld, te vermijden. Is een regelgeving conform de WIK (https://www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik) in Nederland een oplossing?
 • Preventie van buitensporige schuldenlast
Consumenten met een schuldenlast kunnen veelal ook bij minnelijke invordering hun schuld niet betalen. Deze schuldenlast wordt bovendien buitensporig door de torenhoge kosten van gerechtsdeurwaarders bij uitvoering van een gerechtelijke procedure. De reportage van Pano in maart 2018 bracht deze problematiek pijnlijk in beeld: consumenten die amper in hun levensonderhoud kunnen voorzien krijgen systematisch bezoek van gerechtsdeurwaarders. Is het systeem van collectieve schuldenregeling dan de enige uitweg?

Socrem ziet in de preventie een actieve rol voor de minnelijke actoren. Als signaalgever naar sociale instanties kunnen schuldenaren proactief geholpen en begeleid worden.
 • Beperking van en toezicht op gerechtelijke invordering
Op heden kan voor elke schuldenaar onafhankelijk van zijn financiële situatie, en voor elke grootorde van schuld een gerechtelijke procedure worden ingeleid. Socrem wil een filter inbouwen door het oprichten van een centraal schuldenregister, conform de kredietcentrale, zodat enkel consumenten die hun schulden kunnen maar niet willen betalen gedagvaard worden. En het oprichten van een onafhankelijk controleorgaan, dat de praktijken van deze sector monitort, conform de FOD Economie voor de minnelijke sector, sluit hierop naadloos aan.

Sommige schuldeisers, waaronder ook de overheid, kiezen steevast voor de weg van gerechtelijke invordering en dragen dus bij tot de maatschappelijke schuldenlast. Bovendien zorgt deze beperking voor een ontlasting van onze rechtbanken.


Wij van Socrem willen een centrale rol spelen in dit debat en overleggen graag met alle stakeholders om een goede oplossing te vinden die de belangen van alle stakeholders dient. En het kan.

Bron : SOCREM vzw

   Tags

   • schuldenlast
   • Invordering
   • schuldeisers
   • schuldenaar
   • Prevention